مقاله بررسي يك دهه سهم ايران در تحقيقات علوم پزشكي دنيا: تجزيه و تحليل مقالات PubMed در فاصله سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي يك دهه سهم ايران در تحقيقات علوم پزشكي دنيا: تجزيه و تحليل مقالات PubMed در فاصله سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله پژوهش
مقاله پايگاه هاي اطلاعاتي
مقاله مطالعات ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تا كنون مطالعات گوناگوني در زمينه توليدات علمي کشور ايران در حوزه علوم پزشکي انجام شده است. هيچ يک از اين مطالعات به طور اختصاصي و در يك دوره طولاني به بررسي توليدات علمي ايران در اين حوزه نپرداخته است. از همين رو مطالعه حاضر با هدف تعيين سهم ايران در تحقيقات علوم پزشكي دنيا در يك دهه، بر اساس تجزيه و تحليل مقالات PubMed در فاصله سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ طرح ريزي شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي موتور جستجوگر PubMed از ابتداي سال ۱۹۹۷ تا پايان سال ۲۰۰۶ ميلادي مورد جستجو قرار گرفت. به اين ترتيب که در دو مرحله، کليه مقالاتي که نويسنده اول و يا نويسنده مسوول آن ها از کشور ايران بودند، نبودند مشخص گرديد. در مرحله بعد با بهره گيري از سايت سازمان ملل متحد تعداد جمعيت ايران و جهان طي سه مقطع ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ ميلادي مشخص و کليه داده ها در نرم افزار Excel ثبت گرديد. تعداد مقالات در هر سال به صورت جداگانه بر تعداد مقالات سال پايه (۱۹۹۷) و تعداد جمعيت در دو دوره مذكور به صورت جداگانه بر تعداد جمعيت سال پايه (۱۹۹۵) تقسيم گرديد.
يافته ها: با وجود سير صعودي درصد رشد مقالات ايران و جهان در سال هاي مختلف در مقايسه با سال پايه، اين سير براي مقالات ايراني شتاب بيشتري داشته است (۱٫۶۵ درصد در جهان در مقابل ۱۹٫۳۸ درصد در ايران، براي سال ۲۰۰۶ در مقايسه با سال ۱۹۹۷). همچنين، با وجود سير صعودي نسبت رشد جمعيت ايران و جهان در سال هاي مختلف در مقايسه با سال پايه، اين سير براي جمعيت جهان شتاب به نسبت بيشتري داشته است (۱٫۱۴ درصد در جهان در مقابل ۱٫۱۲ درصد در ايران، براي سال ۲۰۰۵ در مقايسه با سال .(۱۹۹۵
نتيجه گيري: سير صعودي مقالات ايراني در مقايسه با مقالات جهان طي يك دهه اخير موضوع قابل توجهي است كه به نظر مي رسد اين سير تحت تاثير رشد جمعيت ايران قرار نداشته است. با اين وجود، مقايسه کيفيت تحقيقات انجام شده توسط دانشمندان ايراني در مقايسه با تحقيقات ساير دنشمندان دنيا موضوع مهم ديگري است كه بايد با انجام مطالعات تكميلي مورد بررسي قرار گيرد.