مقاله بررسي يك ساله تغييرات راديوگرافي قفسه سينه در بيماران مسموم با ترکيبات اپيوئيدي در همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي يك ساله تغييرات راديوگرافي قفسه سينه در بيماران مسموم با ترکيبات اپيوئيدي در همدان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرافي سينه
مقاله مسكن هاي شبه ترياك
مقاله مسموميت
مقاله ادم ريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از شايع ترين علل مراجعه به اورژانس در ايران، مسموميت با ترکيبات اپيوئيدي مي باشد. با توجه به وجود علايم تنفسي در اين بيماران، اين تحقيق با هدف تعيين تغييرات راديوگرافي قفسه سينه صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت توصيفي – مقطعي بر روي تغييرات راديوگرافي قفسه سينه كليه بيماران مسموم با مواد اپيوئيدي با علايم تنفسي كه طي يك سال از تيرماه ۱۳۸۶ لغايت تيرماه ۱۳۸۷، به بيمارستان فرشچيان همدان مراجعه کرده بودند، انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون مربع کاي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: از ۱۶۹۸ بيمار مراجعه کننده با علايم مسموميت هاي دارويي و شيميايي، (%۱۸٫۷۲) ۳۱۸ بيمار با تشخيص مسموميت، به علت ترکيبات اپيوئيدي پذيرش شدند. از اين تعداد ۲۱۴ بيمار (%۶۷٫۲۹) مشکلات تنفسي داشتند. %۸۴٫۱ بيماران مرد و %۱۵٫۹ آنها زن بودند. متوسط سني بيماران ۳۵٫۶ سال بود. بيشترين ماده مصرفي را ترياک (%۵۷٫۵) تشكيل مي داد، و بيشتر بيماران به علت سو مصرف پذيرش شدند(%۸۴٫۱) . شايع ترين علايم مسموميت به ترتيب ميوز (%۸۳٫۶)، ديسترس تنفسي (%۷۴٫۸) و سمع رال و ويز در ريه ها (%۶۷٫۳) گزارش گرديد. ادم ريه (%۱۴٫۵) شايع ترين يافته غيرطبيعي راديولوژيک بود. در بين ترکيبات اپيوئيدي كراك نقش بيشتري در ايجاد ادم ريه در بيماران مورد بررسي داشت (%۵۹٫۴) که از نظر آماري تفاوت معني دار بود (P<0.001).
نتيجه گيري: نظر به اينكه، يکي از شايع ترين علايم در مسمومين با اپيوئيدها مشکلات ريوي است و مهم ترين علت مرگ نيز در اين بيماران مي باشد، لذا پيشنهاد مي شود، آموزش هاي درماني لازم در اين زمينه به پزشکان و پرسنل مراکز اورژانس ارايه گردد.