مقاله بررسي يک مدل پيشنهادي براي پيشايندها و پيامدهاي گذشت در ازدواج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي يک مدل پيشنهادي براي پيشايندها و پيامدهاي گذشت در ازدواج
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گذشت
مقاله کيفيت زناشويي
مقاله اسنادهاي علي
مقاله اسنادهاي مسووليت پذيري
مقاله همدلي
مقاله نگرش مذهبي
مقاله سلامت رواني
مقاله پرخاشگري و ازدواج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته مهر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کرايي امين
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، پيشنهاد مدلي از پيشايندها و پيامدهاي مهم گذشت در ازدواج، به منظور شناخت بهتر و کامل تر مفهوم گذشت بود. اين مدل نقش اسنادهاي علي و مسووليت پذيري، کيفيت رابطه زناشويي، همدلي و اعتقادات مذهبي در افزايش گذشت زوجين و تاثير گذشت بر افزايش سلامت رواني و کاهش خشم آنها را بررسي كرد. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش ۲۴۵ نفر مرد و ۲۴۷ نفر زن را شامل مي شد که از ميان والدين دانش آموزان دبيرستاني شهر اهواز با روش تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش مقياس گذشت صفت (TFS)، مقياس اسناد ارتباطي (RAM)، شاخص کيفيت ازدواج (QMI)، مقياس صفات همدلي باتسون (BEA)، خرده مقياس نگرش مذهبي، پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ(ENRICH) ، پرسشنامه سلامت عمومي(GHQ)  و خرده مقياس خشم فهرست تجديد نظر شده علايم رواني R-90SCL را شامل مي شود. براي ارزيابي مدل پيشنهادي از روش تحليل مسير و بر اساس نرم افزار AMOS ويرايش ۷ استفاده شد. مدل ارزيابي شده شاخص هاي برازندگي خوبي داشت. بر اساس نتايج مدل تحليل مسير کيفيت مثبت زناشويي هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم از طريق اسنادهاي علي و مسووليت پذيري، گذشت را افزايش مي دهد. اسنادهاي علي نيز به صورت غيرمستقيم و از طريق اسنادهاي مسووليت و همدلي گذشت را ارتقا مي دهد. اسنادهاي مسووليت نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم به واسطه همدلي گذشت را افزايش مي دهد. همدلي نيز به صورت مستقيم گذشت را افزايش مي دهد. نگرش هاي مذهبي نيز به صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق اسنادهاي مسووليت گذشت را ارتقا مي دهد. گذشت نيز افزايش سلامت رواني و کاهش پرخاشگري در ميان همسران را باعث مي شود. درباره مضامين درماني و آموزشي نتايج و مدل ارايه شده در پژوهش حاضر به تفصيل بحث شده است.