مقاله بررسي پارامترهاي رشد ماهي پوزانک خزري Alosa caspia caspia Eichwald, 1838 در سواحل جنوبي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي رشد ماهي پوزانک خزري Alosa caspia caspia Eichwald, 1838 در سواحل جنوبي درياي خزر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Alosa caspia caspia
مقاله رشد
مقاله پوزانک
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاتيمار رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي صغري
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي تنوع منطقه اي پارامترهاي رشد ماهي پوزانک خزري Alosa caspia caspia در حوزه خزر جنوبي مورد مطالعه قرار گرفت. بزرگترين نمونه در منطقه جنوب شرقي، ۲۸۳ ميليمتر طول کل و ۱۷۱٫۸۵ گرم وزن کل، در منطقه مرکزي، ۲۷۷ ميليمتر طول کل و ۱۴۵٫۷۰ گرم وزن کل و در منطقه جنوب غربي ۲۶۹ ميليمتر طول کل و ۱۳۸٫۳۰ گرم وزن کل داشت. در هر سه منطقه، دامنه سني نمونه هاي مورد بررسي از +۲ تا +۵ متغير بوده و بين طول هاي مشاهداتي و محاسباتي بطريقه پيشينه پردازي اختلاف بارزي وجود داشت. الگوي رشد منطقه جنوب شرقي، از نوع آلومتريک مثبت و در دو منطقه ديگر، از نوع آلومتريک منفي بود. در هر سه منطقه حوزه، شيب خط رگرسيوني در جنس ماده بزرگتر از مقادير مربوط به جنس نر بوده است. پارامترهاي معادله رشد وان برتالانفي در بين جنس هاي مشابه مناطق مختلف و بين نر و ماده هر يک از مناطق، مقادير متنوعي را نشان داد. طول بي نهايت جنس نر منطقه جنوب شرقي و جنس ماده منطقه مرکزي داراي مقادير بزرگتري بودند. بزرگترين شاخص آهنگ در جنس نر منطقه جنوب شرقي و کوچکترين آن هم در جنس ماده همين منطقه مشاهده گرديد. در تمام گروه هاي مورد بررسي، شاخص «سن صفر» منفي بوده و حداقل برابر با ۰٫۵۳۱- در جنس ماده منطقه جنوب شرقي و حداکثر ۰٫۱۴۵- در جنس نر منطقه مرکزي بود. نتايج نشان دادند که تنوع قابل ملاحظه اي در پارامترهاي رشد اين گونه در جنوبي درياي خزر وجود دارد.