مقاله بررسي پارامترهاي موثر بر تله اندازي لوله رسوبگير گردابي با دبي خروجي كنترل شده و بدون كنترل (آزاد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي موثر بر تله اندازي لوله رسوبگير گردابي با دبي خروجي كنترل شده و بدون كنترل (آزاد)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل رسوبات
مقاله ظرفيت حمل
مقاله لوله رسوبگير گردابي
مقاله دبي تخليه
مقاله راندمان تله اندازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك مهر سامان
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كنترل رسوبات در ورودي آبگير شبكه هاي انتقال و توزيع آب از اهميت زيادي برخوردار است. رسوب ورودي به آبگيردر قسمت هاي مختلف آبراهه ها ته نشين شده و ظرفيت حمل جريان را كاهش مي دهد كه باعث افزايش هزينه هاي نگهداري و لايروبي سامانه مي گردد. از اين رو، طراحان همواره در پي روشي سريع و اقتصادي جهت كنترل رسوبات وارده به آبگيرها مي باشند. يكي از روش هاي متداول براي كنترل رسوبات ورودي به آبگير استفاده از لوله رسوبگير گردابي مي باشد كه در سامانه هاي آبگيري مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين تحقيق، به بررسي پارامترهاي موثر بر تله اندازي لوله رسوبگير گردابي نظير سرعت مماسي، سرعت نزديک شونده و آفت انرژي، با دبي خروجي كنترل شده و بدون كنترل (آزاد) در كانال هاي آبياري پرداخته شده است. تحقيقات با ۴ عرض نسبي شكاف ورودي رسوبات به قطر لوله(t/d) 15/0، ۲/۰، ۲۵/۰ و ۳/۰ و تحت تاثير ۴ نرخ دبي تخليه كنترل شده ۵/۲%،۵%،۵/۷% و ۱۰% انجام پذيرفته است تا بتوان تغييرات پارامتر هاي هيدروليكي جريان را مورد بررسي قرارداد. نتايج نشان دهنده آن است كه زماني كه عرض نسبي شكاف ورودي رسوبات به قطر لوله برابر با ۱۵/۰ مي باشد، پارامترهاي موثر در تله اندازي رسوبات، در حالت كنترل شده و كنترل نشده، در شرايط بهينه مي باشند.