مقاله بررسي پارامترهاي موثر در آبشويي سوخت بيوديزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي موثر در آبشويي سوخت بيوديزل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشويي بيوديزل
مقاله حباب شويي
مقاله همزني
مقاله پاششي – گردشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض اله نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قباديان برات
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي هشجين تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زنوزي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبشويي يا خالص سازي بيوديزل يكي از مراحل فرآوري بيوديزل است. به علت وجود ناخالصي ها در بيوديزل، عمل آبشويي ضروري است. اين مرحله از فرآوري بيوديزل نياز به وقت و هزينه بيشتري نسبت به مراحل ديگر دارد. به همين دليل، در اين تحقيق با بررسي پارامترهاي موثر بر آبشويي بيوديزل شرايط بهينه آبشويي تعيين گرديد كه باعث كاهش زمان و هزينه آبشويي گرديد. عوامل موثر مورد بررسي در آبشويي، دما، آب مصرفي در هر نوبت آبشويي و روش آبشويي بودند. طبق بررسي هاي به عمل آمده، دما تاثير زيادي بر آبشويي بيوديزل دارد. كمترين زمان آبشويي، كمترين صابون باقي مانده در بيوديزل ، كمترين درصد آب باقي مانده و كمترين آب مصرفي در آبشويي بيوديزل در دماي ۶۰ درجه سلسيوس حاصل شد. افزايش آب مصرفي هر نوبت آبشويي باعث كاهش زمان آبشويي، كاهش ميزان صابون باقي مانده و نيز كاهش درصد آب باقيمانده در بيوديزل گرديده است ولي كل آب مصرفي را افزايش مي دهد. نتايج حاصل از داده هاي آزمايش مشخص كرد كه روش پاششي – گردشي علاوه بر اينكه مصرف آب كمتري دارد، داراي كارايي بهتري در حذف ناخالصي ها از قبيل صابون و كاتاليزور مي باشد. ميزان صابون باقيمانده پس از آبشويي با روش پاششي – گردشي در دماي ۶۰oC برابر با ۰٫۰۲۸۳ppm است، در حالي كه در همان دما روش هاي حباب شويي و همزني به ترتيب داراي صابون ۰٫۰۴۸۶ و ۰٫۰۶۵ppm است. زمان لازم براي آبشويي با روش پاششي – گردشي در شرايط يكسان نسبت به دو روش ديگر كمتر است. ميانگين زمان لازم براي روش هاي همزني، حباب شويي و پاششي – گردشي در دماي ۲۰oC به ترتيب برابر با ۹۳، ۸۳ و ۷۳ دقيقه شد.