مقاله بررسي پاسخ به درمان سنگ هاي مجاري ادراري با پلي سيترات پتاسيم در كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۸ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي پاسخ به درمان سنگ هاي مجاري ادراري با پلي سيترات پتاسيم در كودكان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ کليه
مقاله درمان با قليا
مقاله پلي سيترات پتاسيم
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حاتميان بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: دليراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاصي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عوامل فيزيكي و شيميايي خاصي بر تشكيل سنگ هاي مجاري ادراري تاثير مي گذارند. امروزه روش هاي مختلفي شامل افزايش دريافت مايعات، اصلاح رژيم غذايي، درمان هاي دارويي، روش هاي سنگ شكني و جراحي براي درمان سنگ كليوي به كار مي روند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ميزان پاسخ دهي سنگ هاي مجاري ادراري به درمان دارويي با پلي سيترات پتاسيم در كودكان انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي گذشته نگر، كودكان زير ۱۴ سال كه طي ۵ سال (۸۸-۱۳۸۳) به دليل سنگ هاي مجاري ادراري به بيمارستان هاي مفيد و لبافي نژاد تهران مراجعه نموده بودند، بررسي شدند. تمام بيماران در ابتداي ورود يك سونوگرافي اوليه مبني بر تاييد وجود سنگ داشتند. متغيرهاي مورد بررسي شامل سن، جنس، شكايت اوليه، بررسي هاي آزمايشگاهي و راديولوژيك، موقعيت درگيري سيستم ادراري، اندازه سنگ، علل تشکيل، آناليز سنگ، روش هاي درماني و ميزان موفقيت درمان با قليا بود. حذف كامل سنگ، دفع سنگ يا كاهش اندازه آن در سونوگرافي هاي بعدي به عنوان پاسخ مثبت به درمان با پلي سيترات پتاسيم تلقي شد.
يافته ها: از ميان ۱۰۹ بيمار مورد مطالعه، ۹۱ مورد با پلي سيترات پتاسيم درمان شدند كه در ۵۱ بيمار ۵۶%)) پاسخ درماني مثبت بود. در آناليز سنگ ها شايع ترين نوع سنگ (۵۰%) اگزالات كلسيم و شايع ترين علت تشكيل سنگ هيپركلسيوري (۲۵%) و بعد از آن هيپريوريكوزوري (۱۹%) بود. ميزان بروز سنگ، در سنين ۱ تا ۳ سال و در سيستم ادراري فوقاني به ويژه سمت راست شايع تر بود. شايع ترين شكايت اوليه، ادرار خوني (%۲۰) بود. بيش ترين سنگ هايي كه به درمان با پلي سيترات پتاسيم جواب دادند، سنگ هاي اگزالات كلسيمي بودند. ميزان پاسخ به پلي سيترا در دختران و پسران و همچنين در گروه هاي سني مختلف تقريبا با هم برابر بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها به نظر مي رسد درمان با پلي سيترات پتاسيم، روش مناسبي جهت درمان اکثر سنگ هاي مجاري ادراري در کودکان باشد.