مقاله بررسي پاسخ عملکرد دو رقم کلزا به سايکوسل و نيتروژن در شرایط استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۶۱۵ تا ۶۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پاسخ عملکرد دو رقم کلزا به سايکوسل و نيتروژن در شرایط استان فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کندکننده رشد
مقاله کلزا
مقاله کود نيتروژن دار
مقاله توليد روغن و پروتيين
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: امام يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير چهار سطح نيتروژن و سه سطح ماده کندکننده رشد سايکوسل (٢- کلرواتيل‏تري‎متيل‎آمونيوم‎کلريد، CCC) بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم کلزاي پاييزه طلايه و ليکورد، آزمايشي در قالب طرح کرت‎هاي دو بار خرد شده در سال زراعي ۸۴ – ۱۳۸۳ در شرايط اقليمي باجگاه، در محل ايستگاه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز (۵۰ ۲۸ عرض جغرافيايي شمالي، ۴۶ ۵۲ طول جغرافيايي شرقي و با اختلاف ارتفاع ۱۸۱۰ متر از سطح دريا) طراحي و به اجرا درآمد. فاکتورهاي آزمايش شامل فاکتور اصلي رقم (طلايه و ليکورد)، فاکتور فرعي نيتروژن (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار) و فاکتور فرعي سايکوسل (صفر، ۱٫۴ و ۲٫۸ ليتر در هکتار) بود. نتايج نشان داد که عملکرد دانه در واحد سطح در هر دو رقم طلايه و ليکورد در تيمار ٢٠٠ کيلوگرم در هکتار نيتروژن در بيشترين ميزان خود بود. افزايش نيتروژن با افزايش وزن خشک نهايي بوته و تعداد خورجين در بوته همراه بود. تعداد دانه در خورجين و ميانگين وزن دانه در کلزا از اجزاي نسبتا با ثبات عملکرد دانه در اين پژوهش بودند و تغييرات چنداني از خود نشان ندادند. رقم ليکورد در ١٠٠ کيلوگرم نيتروژن در هکتار بيشترين درصد روغن و پروتيين دانه را توليد کرد که توصيه مي‎شود در پژوهش‎هاي بعدي مورد توجه بيشتري قرار گيرد. کاربرد ۲٫۸ ليتر سايکوسل در هکتار باعث افزايش تعداد خورجين در بوته، عملکرد دانه و وزن خشک نهايي بوته گرديد. افزون بر اين، کاربرد سايکوسل و ٢٠٠ کيلوگرم نيتروژن در هکتار، موجب افزايش معني‎دار عملکرد دانه در واحد سطح گرديد. در شرايط مشابه با پژوهش حاضر، مي‎توان کاربرد ۲٫۸ ليتر در هکتار سايکوسل همراه با ٢٠٠ کيلوگرم نيتروژن در هکتار را براي هر دو رقم طلايه و ليکورد توصيه کرد.