مقاله بررسي پاسخ هاي بياني کودکان ۵٫۲ ساله فارسي زبان به آزمون تصويري بيان اسامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي پاسخ هاي بياني کودکان ۵٫۲ ساله فارسي زبان به آزمون تصويري بيان اسامي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودک
مقاله رشد واژگاني
مقاله بيان اسامي
مقاله آزمون تصويري بيان اسامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس زاده امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش به منظور بررسي توصيفي پاسخ هاي کود کان فارسي زبان طبيعي ۵٫۲ ساله به آزمون تصويري بيان اسامي در حجم نمونه اي مناسب از لحاظ آماري، انجام شد.
مواد و روش ها: تعداد ۶۰ کودک ۵٫۲ ساله از ۳۲ مهد کودک در شهر اصفهان به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شده و مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده از آزمون تصويري بيان اسامي، با استفاده از روش هاي آماري توصيفي (ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداکثر نمرات، درصد پاسخ هاي صحيح) مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند.
يافته ها: اين پژوهش نشان داد که آيتم هاي مربوط به مقوله «اعضاي بدن» و «پوشاک»، از بيشترين درصد پاسخ هاي صحيح در اين گروه سني برخوردارند. از طرفي آيتم هاي انتزاعي، آيتم هايي که اهميت يا کاربرد کمي برايکودک در اين سنين دارند و آيتم هايي که کودک تجربه اندکي از آنها دارد، همگي داراي درصدهاي پاييني هستند.
بحث و نتيجه گيري: آزمون بيان اسامي به خوبي نمي تواند توانايي بيان اسامي را در گروه سني مورد مطالعه نشان دهد و داراي نواقصي چون کمي تعداد آيتم ها در اکثر مقولات و کيفيت نامطلوب بعضي از تصاوير است که بايد اصلاح شود. همچنين با توجه به داده هاي اين پژوهش مي توان به ويژگي هاي اساسي ايتم هاي انتخابي جهت آموزش اسامي پي برد.