مقاله بررسي پايايي، روايي و ساختار عاملي مقياس تجديدنظر شده تاکتيک هاي حل تعارض که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي پايايي، روايي و ساختار عاملي مقياس تجديدنظر شده تاکتيک هاي حل تعارض
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس تجديدنظر شده تاکتيک هاي حل تعارض
مقاله همسرآزاري
مقاله روايي
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناغي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي قيصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر بررسي پايايي و روايي مقياس تجديدنظر شده تاکتيک هاي حل تعارض مي باشد. نمونه پژوهش شامل ۳۹۵ نفر (۲۰۶ زن و ۱۸۹ مرد) بوده که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از مناطق مختلف تهران انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده مقياس تجديدنظر يافته تاکتيک هاي حل تعارض (CTS2) بود.
روايي واگرا و همگراي اين مقياس با استفاده از خرده مقياس هاي پرسشنامه تاييد شد. نتايج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که در نمونه ايراني پژوهش حاضر تحليل سه عاملي با استفاده از سه خرده مقياس حمله، خشونت رواني و مذاکره نسبت به ساير تحليل ها مناسب تر است. همين طور اين مقياس و خرده مقياس هاي آن از همساني دروني مناسبي برخوردار هستند (آلفاي کرونباخ بين ۰٫۶۶ تا .(۰٫۸۶ به طور کلي نتايج مطالعه حاضر نشان داد که مقياس تجديدنظر شده تاکتيک هاي حل تعارض از روايي و پايايي مناسبي در جامعه ايراني برخوردار است. مي توان گفت اين مقياس يک ابزار خودگزارش دهي مفيد و کارآمد براي اهداف پژوهشي و هم چنين مشاوره زوجين است.