مقاله بررسي پايايي آزمون – باز آزمون ” پورد و پگبورد” در مرحله فعال (on) دارويي در بيماران پارکينسوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۹۰ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پايايي آزمون – باز آزمون ” پورد و پگبورد” در مرحله فعال (on) دارويي در بيماران پارکينسوني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری پارکینسون
مقاله آزمون پورد و پگبورد
مقاله پایانی آزمون
مقاله باز آزمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده قربان
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري پارکينسون يک اختلال نورودژنراتيو پيش رونده شايع بوده که در اواخر سنين بزرگ سالي شروع شده و شيوع آن در ميانگين سني ۶۰ – ۵۵ سال افزايش مي يابد. مهارت دستي در توان بخشي به دليل نقش آن در عمل کرد اندام فوقاني و استقلال افراد در عمل کرد مورد ارزيابي قرار مي گيرد. آزمون پورد و پگبورد اغلب در کلينيک هاي توان بخشي استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين پايايي آزمون – بازآزمون و اثر عملي آزمون پورد و پگبورد در فاز فعال (on) دارويي در افراد مبتلا به بيماري پارکينسون مي باشد.
مواد و روش ها: روش مطالعه در اين پژوهش از نوع غيرتجربي و روش شناختي است. به منظور بررسي پايايي، ۲۴ بيمار پارکينسون بين ۵۰ تا ۸۹ ساله به صورت نمونه گيري غير احتمالي ساده ا ز هر دو جنس و از درمانگاه هاي توان بخشي و بيمارستان هاي سطح تهران انتخاب شدند. در اين مطالعه از يک پرسش نامه دموگرافيک براي گرفتن اطلاعات عمومي بيمار و از آزمون پورد و پگبورد و زمان سنج براي مطالعه پايايي استفاده شد. در اين مطالعه هر خرده آزمون سه بار انجام شد و فاصله زماني بين آزمون و بازآزمون يک هفته بود.
يافته ها: ميزان تکرارپذيري نسبي در دفعات سنجش، در مرحله فعال در يک آزمون و ميانگين آزمون ها، همگي بالاي ۰٫۹۰ بودند، بنابراين پاياي بسيار مطلوبي را نشان مي دهند. نتايج تکرارپذيري مطلق يعني SEM در تمامي موارد در يک بار آزمون و سه بار آزمون کم تر از ۱۰ درصد حداکثر نمرات کسب شده در آزمون بودند. بنابراين خطاي اندازه گيري قابل قبولي را نشان مي دهد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که آزمون پورد و پگبورد در ارزيابي مهارت دستي بيماران پارکينسون در مرحله فعال دارويي در يک و سه بار آزمون به اندازه کافي پايا مي باشد.