مقاله بررسي پايايي آزمون پوردوپگبورد در مرحله خاموش دارويي بيماران پارکينسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي پايايي آزمون پوردوپگبورد در مرحله خاموش دارويي بيماران پارکينسون
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري پارکينسون
مقاله آزمون پوردوپگبورد
مقاله پايايي
مقاله آزمون- بازآزمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده قربان
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: لاجوردي لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بيماري پارکينسون يک اختلال مضمحل کننده اعصاب پيشرونده و شايع بوده که در اواخر سنين بزرگسالي شروع شده و شيوع آن در ميانگين سني ۵۵ تا ۶۰ سال افزايش مي يابد. هدف از اين مطالعه تعيين پايايي آزمون- بازآزمون و اثر تمرين آزمون پوردوپگبورد (که در سنجش مهارت دستي و ارزيابي هاي توانبخشي به کار مي رود) در افراد مبتلا به بيماري پارکينسون مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تحليلي که از نوع اعتبارسنجي و روش شناختي است، ۲۴ بيمار مبتلا به پارکينسون بين ۵۰ تا ۸۹ سال به صورت نمونه گيري ساده و در دسترس از درمانگاه هاي توانبخشي و بيمارستانهاي شهر تهران انتخاب شدند. با استفاده از يک پرسشنامه جمعيت شناختي، اطلاعات عمومي بيماران اخذ و سپس به منظور تعيين پايايي آزمون پوردوپگبورد، هر خرده آزمون آن سه بار انجام شد و بازآزمون يک هفته بعد تکرار شد. داده هاي حاصل از طريق محاسبه ضريب همبستگي درون گروهي و خطاي استاندارد اندازه گيري و آزمون آماري تي زوجي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان ضريب همبستگي درون گروهي، در مرحله خاموش دارويي در يک آزمون و ميانگين آزمون ها، همگي بالاي ۰٫۹۰ بود که حاکي از تکرارپذيري نسبي مطلوب آزمون مي باشد. ميزان خطاي استاندارد اندازه گيري در تمامي موارد در يک بار آزمون و سه بار آزمون کمتر از ۱۰ درصد حداکثر نمرات کسب شده در آزمون بوده و نشان دهنده مطلوب بودن تکرارپذيري مطلق آزمون است.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که آزمون پوردوپگبورد در ارزيابي مهارت دستي بيماران پارکينسون در مرحله خاموش (off) دارويي به اندازه کافي پايا مي باشد.