مقاله بررسي پايايي و اعتبار مقياس مشکلات بين شخصي (IIP-127) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پايايي و اعتبار مقياس مشکلات بين شخصي (IIP-127)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس مشکلات بين شخصي
مقاله پايايي
مقاله اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي پايايي و اعتبار فرم فارسي مقياس مشکلات بين شخصي بود. ۲۷۱ دانشجوي دانشگاه تهران در سه گروه نمونه ۸۶ (۵۲ دختر، ۳۴ پسر)، ۱۲۵ (۷۷ دختر، ۴۸ پسر) و ۶۰ نفري (۳۰ دختر، ۳۰ پسر) با اجراي مقياس مشکلات بين شخصي، مقياس سلامت رواني و مقياس حرمت خود کوپراسميت در اين پژوهش شرکت کردند. پايايي بازآزمايي مقياس مشکلات بين شخصي بر اساس نتايج دو بار اجراي آزمون محاسبه شد و با ضرايب همبستگي از ۰٫۸۸ تا ۰٫۹۴ مورد تاييد قرار گرفت. همساني دروني مقياس مشکلات بين شخصي بر حسب ضرايب آلفاي کرونباخ محاسبه شد و با ضرايب همبستگي از ۰٫۸۳ تا۰٫۹۷  مورد تاييد قرار گرفت. اعتبار محتوايي مقياس مشکلات بين شخصي بر اساس داوري متخصصان روان شناسي بررسي و ضرايب توافق کندال براي زير مقياس هاي قاطعيت، مردم آميزي، اطاعت پذيري، صميميت، مسووليت پذيري و مهارگري مورد تاييد قرار گرفت. اعتبار همزمان مقياس مشکلات بين شخصي در دو مرحله بر اساس ضرايب همبستگي نمره هاي آزمودني ها در اين مقياس با نمره هاي آن ها در زير مقياس هاي بهزيستي روان شناختي و درماندگي روان شناختي و حرمت خود عمومي بررسي و تاييد شد.