مقاله بررسي پايايي و روايي آزمون كيفيت مهارت هاي اندام فوقاني در كودكان فلج مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۳۳ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي پايايي و روايي آزمون كيفيت مهارت هاي اندام فوقاني در كودكان فلج مغزي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلج مغزي
مقاله آزمون كيفيت مهارت هاي اندام فوقاني
مقاله پايايي
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غريب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرفهيمي نازيلا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وجود آزموني پايا و روا، به منظور ارزشيابي تاثير درمان بر كيفيت مهارت هاي اندام فوقاني در سنين پايين ضروري است. اين پژوهش، با هدف بررسي پايايي و روايي و همچنين بررسي توافق نظر درمانگران در خرده مقياس هاي آزمون كيفيت مهارت هاي اندام فوقاني در كودكان فلج مغزي صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: در اين پ‍ژوهش غيرتجربي و روش شناختي، جامعه آماري را ۲۰ كودك دچار فلج مغزي با محدوده سني ۹۵-۱۹ ماه مراجعه كننده به دو مركز توانبخشي بهار و اميد عصر در تابستان و پاييز سال ۱۳۸۷ تشكيل مي داد. كودكان انتخاب شده دو بار توسط يك درمانگر به فاصله ده روز (پايايي درون آزمونگر) آزمون شدند. در روز دهم، درمانگري ديگر نيز به طور همزمان كودكان را مورد آزمون قرار داد (پايايي بين آزمونگران). با استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن، پايايي درون آزمونگر و بين آزمونگر بررسي شد.
يافته ها : نتايج حاكي از همبستگي بالا در خرده مقياس هاي درون آزمون گر (۹۹/۰-۸۹/۰)، نمره كلي درون آزمونگر (۹۸/۰-۹۱/۰)، خرده مقياس هاي بين آزمونگر (۹۹/۰-۷۳/۰) و نمره كلي بين آزمون گر (۹۸/۰-۸۷/۰) بود (p£۰٫۰۰۱).
نتيجه گيري: پايايي درون آزمونگر و بين آزمونگر آزمون كيفيت مهارت هاي اندام فوقاني در كودكان فلج مغزي، بسيار بالا است و مي تواند به خوبي كيفيت مهارت هاي اندام فوقاني را در كودكان فلج مغزي بسنجد.