مقاله بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي مقياس هوش هيجاني در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي مقياس هوش هيجاني در دانشجويان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله مقياس هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياني علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اصلي اين پژوهش بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي مقياس هوش هيجاني (آزمون خود گزارشي هوش هيجاني اسچت) در دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحد آزادشهر بود.
روش کار: تعداد ۳۰۶ دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر (۱۸۳ زن و ۱۲۳ مرد) كه با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شده بودند، به سوالات كتابچه اي پاسخ دادند كه شامل مقياس هاي هوش هيجاني (آزمون خود گزارشي هوش هيجاني اسچت)، رضايت از زندگي، افسردگي اضطراب و تنيدگي و صفت فراخلق بود. يافته ها به كمك روش هاي آماري توصيفي و ضريب همبستگي تحليل شدند.
يافته ها: ضريب پايايي بازآزمايي و آلفاي كرونباخ مقياس هوش هيجاني به ترتيب ۰٫۷۷ و ۸۵ درصد به دست آمد كه از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.001). همبستگي بين نمرات مقياس هوش هيجاني با مقياس هاي رضايت از زندگي، افسردگي اضطراب، تنيدگي و صفت فراخلق به ترتيب ۰٫۴۸، -۰٫۴۶ و ۰٫۴۹ به دست آمد كه از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.001).
نتيجه گيري: مقياس هوش هيجاني از پايايي و روايي قابل قبول در جمعيت دانشجويي برخوردار است.