مقاله بررسي پايايي و روايي پرسشنامه سرشت و منش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پايايي و روايي پرسشنامه سرشت و منش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله شخصيت
مقاله پرسشنامه سرشت و منش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادفر محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: دادفر فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پرسشنامه سرشت و منش براي ارزيابي ابعاد شخصيت که مطابق مدل زيستي- رواني- اجتماعي کلونينگر داراي دو بعد سرشت (شامل نوجويي، آسيب پرهيزي، پاداش- وابستگي و پشتکار) و منش (شامل خود- راهبري، همکاري و خود- فراروي) مي باشد تهيه شده است. هدف اين پژوهش بررسي پايايي و روايي اين پرسشنامه بود.
روش بررسي: در اين پژوهش که از نوع اعتبارسنجي و آزمون سازي است، پس از برگردان پرسشنامه به فارسي، فرم نهايي آن بر روي ۲۲۰ دانشجو که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده بودند، اجرا گرديد. بررسي پايايي پرسشنامه به کمک روش آلفاي کرونباخ و بازآزمايي، تاييد روايي آن با بهره گيري از تحليل عاملي چرخش پروماکس، همبستگي دروني مقياس ها و همبستگي سن با مقياس ها با روش پيرسون و مقايسه نمره هاي پرسشنامه بين دو جنس و نيز مقايسه بين فرهنگي با آزمون تي مستقل انجام شد.
يافته ها: دامنه ضريب آلفا از ۰٫۴۴ براي مقياس پشتکار تا ۰٫۸۱ براي مقياس خودفراروي به دست آمد. ميانگين ضريب هاي به دست آمده ۰٫۶۸ و ضريب آلفاي کل آزمون ۰٫۷۴ بود. دامنه ضريب هاي همبستگي پيرسون به روش بازآزمايي بر روي ۳۱ دانشجو به فاصله دو ماه از ۰٫۵۳ براي مقياس هاي نوجويي و پشتکار تا ۰٫۸۲ براي مقياس آسيب پرهيزي و از ۰٫۲۴ براي خرده مقياس بي نظمي در برابر نظم و ترتيب تا ۰٫۸۶ براي خرده مقياس ترس از عدم موفقيت در برابر اعتماد به نفس در نوسان بود. در تحليل عاملي ۶ عامل به دست آمد. همبستگي بين مقياس هاي خود- راهبري و آسيب پرهيزي ۰٫۵۷ و خود- راهبري و همکاري ۰٫۴۶ به دست آمد.
نتيجه گيري: پرسشنامه سرشت و منش از ويژگيهاي روانسنجي رضايت بخش و پايايي و روايي قابل قبولي براي استفاده در جمعيت دانشجويان دانشگاه برخوردار است.