مقاله بررسي پايايي و روايي پرسشنامه فرهنگ ايمني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي پايايي و روايي پرسشنامه فرهنگ ايمني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ ايمني
مقاله پايايي و روايي
مقاله تحليل عاملي اکتشافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري پركستاني حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: ارقامي شيرازه
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي حوادث نشان مي دهد كه وقوع بيش از۹۰ درصد حوادث صنعتي به عامل انساني مربوط است و تنها بر پايه ي اقدامات فني مهندسي و وضع قوانين و مقررات ايمني نمي توان رفتارهاي ايمن را در صنايع نهادينه نمود. بنابراين با ايجاد يك فرهنگ مثبت و موثر ايمني است كه مي توان افراد را از خطرات موجود آگاه نموده و حوادث را در محيط كار كاهش داد. براي دستيابي به اين هدف در ابتدا مي بايست شرايط موجود را اندازه گيري و ارزيابي كرد. اين مطالعه به منظور بررسي پايايي (همساني دروني) و روايي پرسشنامه فرهنگ ايمني انجام پذيرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تحليلي براي بررسي پايايي (همساني دروني) و روايي پرسشنامه فرهنگ ايمني به ترتيب از روايي زباني، ضريب آلفاي كرونباخ و تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد. پرسشنامه مذكور در بين ۳۲۴ شاغل دو شركت پالايش نفت با رديف سني ۲۲-۶۰ سال (ميانگين ۷۹/۴۱ و انحراف معيار۲۷/۱۱) توزيع گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه پنج سوال از ۷۶ سوال مربوط به پرسشنامه فرهنگ ايمني از نظر روايي زباني نياز به اصلاح داشت. پايايي پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ ۹۶/۰ تاييد شد، همچنين كاربرد تكنيك تحليل عوامل اصلي نشان داد كه فرهنگ ايمني شامل پنج بعد مي باشد كه با پرسشنامه پيشاهنگ(داراي دوازده بعد) متفاوت است. امتياز كل پرسشنامه به ترتيب همبستگي قوي و مثبتي با اولين عامل (۰۰۰۱/p-value= 0و ۸۹۴/r= 0) ، دومين عامل ( p-value=0/0001 و ۸۷۶/r= 0) ، سومين عامل (۰۰۰۱/ p-value=0و ۸۵۹/r= 0) ،چهارمين عامل (۰۰۰۱/ p-value= 0و ۷۱۸/r= 0) و پنجمين عامل (۰۰۰۱/ p-value= 0و ۵۲۱/r= 0) دارد.
نتيجه گيري: بررسي نتايج نشان داد كه اين پرسشنامه داراي پايايي مطلوب و روايي نسبتا مناسبي است. در اين پرسشنامه تمامي ابعاد فرهنگ ايمني با يكديگر همبستگي مثبت دارند. با توجه به بار عاملي پرسش ها در هر عامل، عوامل به شكل تعهد مديريت، سطح تبادل اطلاعات، آموزش، محيط كار و اولويت به ايمني نامگذاري شد. نتايج نشان داد كه بعد تعهد مديريت قويترين همبستگي را با فرهنگ ايمني دارد كه اين موضوع بيانگر نقش مهم مديريت در ايجاد يك فرهنگ موثر ايمني در سازمان مي باشد.