مقاله بررسي پايداري شش ژنوتيپ بادام خوراكي (Prunus dulcis) در سه روش حفظ آب و خاك در استان كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۱۹۰ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پايداري شش ژنوتيپ بادام خوراكي (Prunus dulcis) در سه روش حفظ آب و خاك در استان كرمانشاه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنده ماني
مقاله ارتفاع
مقاله قطر
مقاله آفت
مقاله بانكت
مقاله پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهره وندي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سردابي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفري هوشمند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آن جا كه مشكلات اقتصادي مهمترين عامل تخريب جنگلهاي زاگرس مي باشند، جنگل كاري در مناطق روستايي با گونه هايي كه داراي ارزش اقتصادي هستند از اهميت فراواني برخوردار است. در اين راستا، اين تحقيق به منظور بررسي موفقيت جنگل كاري با گونه بادام خوراكي (Prunus dulcis) در استان كرمانشاه انجام گرديد. ابتدا دوازده ژنوتيپ بادام خوراكي مقاوم به سرما و خشكي از سطح استان كرمانشاه جمع آوري و در خزانه كاشته شد، سپس از ميان آنها شش ژنوتيپ انتخاب و مورد آزمايش قرار گرفتند. قالب آماري اين بررسي آزمايش فاكتوريل بر پايه بلوك هاي كامل تصادفي با شش ژنوتيپ بادام خوراكي و سه روش كاشت بانكت هلالي، بانكت خطي و روش معمولي به عنوان شاهد انجام شد. در اين بررسي هر ساله پس از پايان دوره رويشي، متغيرهايي مانند درصد زنده ماني، مقاومت به آفت، ارتفاع و قطر يقه اندازه گيري گرديدند. نتايج بدست آمده نشان داد كه تفاوت معني داري بين درصد زنده ماني ژنوتيپ هاي كاشته شده در روشهاي مختلف وجود دارد و زنده ماني ژنوتيپ ها در روش بانكت هلالي و بانكت خطي نسبت به روش معمولي (شاهد) بيشتر است(P<0.01) . نتايج مربوط به تجزيه پايداري براي روشهاي مختلف كاشت در مدت آزمايش نشان داد كه زنده ماني و استقرار نهالها در روش كاشت بانكت هلالي از پايداري بيشتري برخوردار است. همچنين نتايج حاصل از تجزيه پايداري زنده ماني ژنوتيپ ها در روشهاي مختلف كاشت نشان داد كه زنده ماني و استقرار ژنوتيپ هاي مربوط به مناطق لولان و گنداب عليا از پايداري بيشتري برخوردارند.