مقاله بررسي پايداري عملكرد اكوتيپ هاي يونجه مناطق سردسيري با استفاده از معيارهاي ناپارامتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي پايداري عملكرد اكوتيپ هاي يونجه مناطق سردسيري با استفاده از معيارهاي ناپارامتري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر متقابل ژنوتيپ×محيط
مقاله پايداري
مقاله يونجه
مقاله عملکرد
مقاله معيار ناپارامتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مفيديان سيدمحمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب ارقام برتر با سازگاري وسيع در محيط هاي زراعي متفاوت قبل از توصيه براي معرفي رقم از اهميت زيادي برخودار است. مطالعه پايداري ۱۷ اكوتيپ  يونجه، در سال هاي زراعي ۱۳۸۴-۱۳۸۳ و ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در ۱۰ ايستگاه تحقيقاتي مورد بررسي قرار گرفت. هر آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شده و از صفات علوفه تر و علوفه خشك يادداشت برداري گرديد. تجزيه واريانس ساده براي هر محيط (تركيب سال × مكان) و نيز تجزيه واريانس مركب انجام شد. نتايج تجزيه واريانس ساده نشان دهنده وجود اختلافات معني دار بين اكوتيپ هاي مورد بررسي بود. نتايج به دست آمده از تجزيه مركب داده ها نشان داد كه اثرات متقابل سال × مكان و اكوتيپ × سال × مكان هم براساس عملكرد علوفه خشك و هم بر اساس عملكرد علوفه تر در سطح احتمال ۱% معني دار بودند ولي اثر سال، اكوتيپ و اثر متقابل اكوتيپ × سال اختلافات معني دار نشان نداد. به منظور معرفي اكوتيپ پايدار، از روش هاي ناپارامتري مجموع رتبه كنگ‏، انحراف معيار رتبه، شاخص فاكس و همكاران، معيارهاي ناپارامتري تنارازو و معيارهاي ناپارامتري هان هم براي صفات علوفه تر و علوفه خشك استفاده شد. در مجموع با توجه به عملكرد علوفه خشك و بر اساس ميانگين و انحراف معيار رتبه و شاخص فوكس و روزيل اكوتيپ شماره ۱ و همچنين بر اساس معيار ناپارامتري هان و تنارازو اكوتيپ شماره ۸ و ۶ پايدارتر از ساير اكوتيپ ها بودند. بررسي صفت عملكرد علوفه تر و با در نظر گرفتن نتايج تمام روش هاي ناپارامتري اكوتيپ هاي ۱۰ و ۱۱، اكوتيپ هاي پايدار بودند. در مجموع با توجه به نتايج نسبتا متفاوت آماره هاي ناپارامتري و با توجه به مقوله عملكرد و بر اساس عملكرد علوفه خشك، اكوتيپ شماره ۸ را بعنوان يك اكوتيپ پايدار معرفي گرديد.