مقاله بررسي پايداري عملکرد دانه ژنوتيپ هاي عدس در کشت بهاره در شرايط ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي پايداري عملکرد دانه ژنوتيپ هاي عدس در کشت بهاره در شرايط ديم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد دانه
مقاله پايداري
مقاله کشت بهاره
مقاله عدس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ پور سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرايدي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: كامل مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي عملکرد و پايداري ژنوتيپ هاي عدس در کشت بهاره در شرايط ديم، تعداد ۱۱ ژنوتيپ در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۴ تكرار به مدت ۳ سال (۱۳۸۳-۱۳۸۰) در ۴ ايستگاه تحقيقات كشاورزي كرمانشاه، مراغه، زنجان و اردبيل مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تجزيه مركب سه ساله در ۴ منطقه نشان داد اثر ژنوتيپ و اثر متقابل سال × مكان و سال × مكان × ژنوتيپ معني دار بود. نتايج تجزيه پايداري عملکرد دانه ژنوتيپ ها بر اساس روش ضريب تغييرات محيطي نشان داد كه ژنوتيپ هاي FLIP 97-1L، FLIP 92-15L و FLIP 82-1L با عملكرد بالا و تغييرات كمتر جزء ژنوتيپ هاي پايدار محسوب شدند. با استفاده از روش مجموع رتبه، ژنوتيپ هاي FLIP 92-15L، FLIP 82-1L و FLIP 92-12L به عنوان ژنوتيپ هاي پايدار شناخته شدند. گزينش هم زمان براي عملكرد و پايداري نشان داد که ژنوتيپ هاي FLIP 82-1L، FLIP 92-15L و FLIP 92-12L از نظر پايداري وضعيت بهتري نسبت به بقيه ژنوتيپ ها و رقم محلي دارند و همچنين نتايج تجزيه پايداري عملکرد دانه ژنوتيپ ها بر پايه روش غيرپارامتري رتبه نشان داد كه ژنوتيپ ۵ پايدارترين لاين در بين ژنوتيپ ها بود. بنابراين ژنوتيپ هاي FLIP 92-12L، FLIP 92-15L و FLIP 82-1L با توجه به عملكرد بالاتر از ميانگين كل و رقم محلي و وجود پايداري آنها در غالب روش ها به عنوان ژنوتيپ هاي برتر انتخاب گرديدند و ژنوتيپ FLIP 92-12L به علت توليد بالاترين عملکرد از دو ژنوتيپ ديگر شاخص تر مي باشد.