مقاله بررسي پايداري عملکرد علوفه ۱۸ ژنوتيپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محيط تنش و بدون تنش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پايداري عملکرد علوفه ۱۸ ژنوتيپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محيط تنش و بدون تنش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر متقابل ژنوتيپ × محيط
مقاله آگروپيرون
مقاله پايداري
مقاله مدل AMMI
مقاله تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: محبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صفري هوشمند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاع در مورد ساختار اثر متقابل ژنوتيپ × محيط در برنامه هاي اصلاحي براي بررسي پايداري و سازگاري ژنوتيپ ها بسيار مهم است. اين تحقيق از ميانگين عملکرد علوفه ۱۸ ژنوتيپ Agropyron elongatum در آزمايشي بصورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار و دو محيط آبي (بدون تنش) و ديم (تنش) در ايستگاه تحقيقات اسلام آباد غرب وابسته به مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمانشاه به مدت سه سال زراعي (۸۳، ۸۴ و ۸۶) اجرا گرديد. بر اساس نتايج تجزيه واريانس اختلاف معني داري (p<0.05) بين ژنوتيپ ها مشاهده شد. اثر متقابل ژنوتيپ × محيط معني دار نشد ولي دو مولفه اول اثر متقابل(IPCA2 & IPCA1)  نسبت به نويز (باقيمانده)، اختلاف بسيار معني داري (p<0.01) نشان دادند و به ترتيب ۹۲/۵۹% و ۳۸/۲۹% از مجموع مربعات اثر متقابل را توجيه کردند. ژنوتيپ هاي ۱۰ و ۱۵ داراي بيشترين عملکرد علوفه به ميزان ۴۹/۴ و ۵۰/۴ تن در هکتار و ژنوتيپ هاي ۱ و ۱۶ داراي کمترين عملکرد علوفه به ميزان ۴۹/۳ و ۱۴/۱۴ تن در هکتار بودند. در مدل  AMMI1ژنوتيپ ها ي ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۷ داراي بيشترين پايداري عمومي بودند و در مدلAMMI2  ژنوتيپ هاي ۳، ۶، ۱۱ و ۱۷ بيشترين سازگاري خصوصي را با محيط تنش نشان دادند.