مقاله بررسي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان روستايي و عوامل موثر بر بهبود آن (مطالعه موردي: شهرستان همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان روستايي و عوامل موثر بر بهبود آن (مطالعه موردي: شهرستان همدان)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي
مقاله زنان روستايي
مقاله لوجيت
مقاله شهرستان همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروش مهر هما
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسيدن به توسعه اي برابر و پايدار در جامعه بدون در نظر داشتن زنان روستايي كشور، امري دست نيافتني خواهد بود. به زعم اكثر پژوهشگران توسعه، شناخت جايگاه زنان در روستاها از الزامات رسيدن به توسعه روستايي مطلوب در جوامع به شمار مي آيد. پژوهش حاضر نيز با توجه به اين موضوع به بررسي سطح پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان در روستاهاي شهرستان همدان مي پردازد. در اين نوشتار، با استفاده از توابع كيفي لوجيت، عوامل موثر بر بهبود جايگاه مورد نظر، شناسايي شد و ميزان دقيق آثار هر يك از متغيرهاي مورد بررسي بر بهبود پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان روستايي تعيين گرديد. براي اين منظور تعداد ۲۵۶ نفر از زنان شهرستان همدان، به روش كوكران در سال ۱۳۸۸ انتخاب گرديدند. روش نمونه گيري به صورت انتساب متناسب طبقه اي و در مرحله بعد به صورت تصادفي بوده است. نتايج نشان مي دهد كه ۳۶٫۳ درصد زنان در پايگاه پايين، ۵۵٫۹ درصد در پايگاه متوسط و ۷٫۸ درصد در سطح بالايي از پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي قرار دارند. همچنين با توجه به برآورد مدل لوجيت مشخص شد كه متغيرهاي تحصيلات همسر، اعتماد به نفس، ميزان پس انداز، مهارت هاي اقتصادي زنان، خوداثربخشي، نگرش جنسيتي، مشاركت اقتصادي و تحرك اجتماعي، اثر مثبت و معني داري در سطوح مختلف بر احتمال بهبود پايگاه اقتصادي – اجتماعي زنان روستايي داشته اند. برآورد آماره كشش، نشان داد كه بيشترين اثر مثبت مربوط به متغير مشاركت اقتصادي بوده است، به طوري كه افزايش يك درصدي در ميزان اين شاخص، منجر به افزايش ۰٫۴۸۸ درصدي در احتمال بهبود جايگاه اقتصادي – اجتماعي زنان خواهد شد. همچنين با توجه به آماره اثر نهايي، با افزايش يك واحدي در ميزان اين شاخص، احتمال بهبود جايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان، ۰٫۰۹۶ واحد افزايش خواهد يافت. متغير خشونت خانگي رابطه منفي و معني داري در سطح ۱۰ درصد با احتمال بهبود پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان داشته است. با توجه به نتايج اين پژوهش، تقويت شاخص هايي كه اثر مثبت بر پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان داشته اند، به ويژه در مورد شاخص مشاركت اقتصادي و همچنين كاهش خشونت خانگي به منظور بهبود پايگاه مورد نظر، ضروري خواهد بود.