مقاله بررسي پتانسيل آلودگي آبخوان دشت خاش، شرق ايران، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي پتانسيل آلودگي آبخوان دشت خاش، شرق ايران، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زيرزميني
مقاله آبخوان
مقاله آلودگي
مقاله تحليل حساسيت
مقاله دراستيک
مقاله دشت خاش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: آبرومند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش آسيب پذيري آبخوان دشت خاش در برابر آلودگي، به کمک مدل دراستيک (DRASTIC) و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) ارزيابي شد. در اين روش، هفت عامل هيدروژئولوژيک موثر بر آلودگي آب هاي زيرزميني ترکيب شدند. اين هفت عامل عبارتند از: عمق سطح ايستابي، تغذيه خالص آبخوان، محيط آبخوان، محيط خاک، توپوگرافي، منطقه غيراشباع و هدايت هيدروليکي خاک. نقشه هاي پهنه بندي آسيب پذيري، برگرفته از نتايج به دست آمده، دو پهنه عمده آسيب پذيري متوسط (شاخص آسيب پذيري ۱۴۸ – ۱۲۲) و کم (شاخص آسيب پذيري ۱۲۱ – ۹۲) را نشان مي دهند. گسترش پهنه با آسيب پذيري متوسط، حدود ۷۵٫۵ درصد و گسترش پهنه با آسيب پذيري کم، حدود ۲۴٫۵ درصد است. تحليل آماري با استفاده از غلظت يون نيترات انجام شده است. با تحليل حساسيت به روش حذف پارامتر و نيز تحليل حساسيت به روش تک پارامتري، ميزان تاثيرگذاري هرکدام از پارامترها در آلوده سازي آبخوان مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج هر دو تحليل نشان مي دهند که مهمترين پارامتر تاثيرگذار بر شاخص آسيب پذيري، تغذيه خالص آبخوان است.