مقاله بررسي پتانسيل خطر وقوع سيل در مسير رودخانه هاي مئاندري، با استفاده از شاخص LFH مطالعه موردي: رودخانه شور (واقع در دامنه هاي شرقي كوهستان سهند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي پتانسيل خطر وقوع سيل در مسير رودخانه هاي مئاندري، با استفاده از شاخص LFH مطالعه موردي: رودخانه شور (واقع در دامنه هاي شرقي كوهستان سهند)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه
مقاله رودخانه شور
مقاله سيلاب ها
مقاله مئاندر
مقاله دامنه هاي شرقي كوهستان سهند
مقاله تاثيرات مئاندرها
مقاله خطر سيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مئاندرها از چشم اندازهاي بسيار زيبا و در عين حال از اشكال خطرناك ژئومورفولوژيكي ـ هيدرولوژيكي دشت هاي سيلابي مناطق كوهستاني محسوب مي شوند. عوامل مختلفي در تشكيل و توسعه و جابه جايي مسير كانال ها دخالت مي كنند. يكي از عوامل مهم در تشكيل اين پديده ها، وقوع سيلاب ها و مازاد انرژي در مسير جريان رودخانه هاست. حضور مئاندرها در مسير رودخانه ها در واقع از نشانه هاي مهم خطر وقوع سيلاب ها در محدوده تشكيل آنهاست. در مسير رودخانه شور، جاري در حوضه كوهستاني نيمه خشك (واقع در عرض شمالي ۳۶۰۰۵’ تا ۳۷۰۲۰’ و طول شرقي ۴۶۰۴۳’ تا ۴۷۰۱۵’) پيچ و خم هاي زياد و متوالي تشكيل مي گردد و متداول ترين مئاندرها مشاهده مي شود. در اين مقاله، براي بررسي اين پديده ها و همچنين با هدف مطالعه پتانسيل خطر وقوع سيلاب ها در طول قطعاتي از مسيرهاي مئاندري، از شاخص LFH استفاده شده است براي رسيدن به هدف از پارامترهاي خود مئاندرها ـ از جمله كمربند مئاندر، پهناي بستر و مانند اينها ـ استفاده شده است. نتايج به دست آمده از بررسي ها، نشان مي دهد كه مقدار LFH در كل طول مسير متفاوت است و با متوسط ۰٫۷۷ مقدار آن بالاست. به عبارت ديگر، طبق اين شاخص، در طول مسير رودخانه شور، پتانسيل سيل خيزي در طول قطعاتي از مسيرهاي پيچ و خم دار بالاست. بررسي ها همچنين حاكي از آن اند كه جابه جايي قوس مئاندرها به طرف كناره ها باعث شده است كه فرسايش كناري در طول مسير رودخانه شور تشديد گردد و مخاطرات ناشي از آن نيز افزايش يابد.