مقاله بررسي پتانسيل خودآسيبي پوسته ۱۰ رقم برنج (.Oryza sativa L) ايراني بر جوانه زني و رشد گياهچه برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پتانسيل خودآسيبي پوسته ۱۰ رقم برنج (.Oryza sativa L) ايراني بر جوانه زني و رشد گياهچه برنج
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله ويژگي هاي رشد
مقاله آللوپاتي
مقاله خودآسيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهاري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات ۴ غلظت عصاره پوسته برنج (شاهد، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد) بر رشد آن، ۱۰ رقم برنج ايراني در يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با ۳ تکرار و در دو شرايط آزمايشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج آزمايشگاهي نشان داد که عصاره پوسته برخي از ارقام برنج تاثير تحريک کنندگي و برخي ديگر اثر بازدارندگي روي رشد همان رقم داشتند. ميانگين سه غلظت عصاره نشان داد که رقم بهنام چالوس بيشترين تحريک کنندگي را بر درصد جوانه زني، طول ريشه چه و وزن خشک کل داشت. ميزان تحريک کنندگي بر سرعت جوانه زني در رقم نعمت و طول ساقه چه در رقم تابش معني دار گرديد (۰۱/P≤۰). در تحقيقات گلخانه اي، رقم نعمت بيشترين تحريک کنندگي را بر طول ساقه چه و وزن خشک ريشه چه نشان داد. طول ريشه چه در رقم تابش، سرعت جوانه زني و وزن خشک کل در رقم گرده و وزن خشک ساقه چه در رقم زرک اختلاف معني داري را در بين غلظت هاي مختلف عصاره نشان دادند (۰۱/P≤۰). نتايج آزمون نشان دهنده وجود اثرات مختلف آللوپاتيک (بازدارندگي و تحريک کنندگي) در ارقام مختلف برنج مي باشد. ارقام اصلاحي برخلاف ارقام بومي بيشترين تحريک کنندگي را بر رشد گياهچه خود نشان دادند. افزايش غلظت عصاره سبب بيشتر شدن تاثير تحريک کنندگي ارقام اصلاحي بر صفات مورد بررسي بر گياهچه خود شد. افزايش غلظت عصاره پوسته ارقام بومي برنج سبب کاهش معني دار رشد ريشه گياهچه از نظر طول و وزن خشک گرديد (۰۱/P≤۰).