مقاله بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستم آبرساني دو گانه مرکز بخش خرانق از توابع استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستم آبرساني دو گانه مرکز بخش خرانق از توابع استان يزد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگي
مقاله رسوب گذاري
مقاله سيستم آبرساني
مقاله کيفيت آب
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعيان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: غني زاده قادر
جناب آقای / سرکار خانم: امرالهي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: وقوع پديده هاي خوردگي و رسوب گذاري در شبکه هاي آب آشاميدني و بهداشتي باعث آسيبهاي اقتصادي و بهداشتي مي گردد. هدف اين مطالعه بررسي کيفيت شيميايي آب آشاميدني و بهداشتي مورد استفاده در شبکه هاي دوگانه مرکز بخش خرانق از توابع استان يزد و تعيين پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آنها است.
روش بررسي: جهت تعيين کيفيت شيميايي آب در شبکه هاي مورد نظر نمونه هاي لحظه اي و به تعداد ۱۰ نمونه براي هر نوع آب مطابق دستورالعمل هاي مذکور درکتاب مرجع «روشهاي استاندارد آزمايشهاي آب و فاضلاب» برداشت و آناليز شد. نمونه هاي آب شرب از شيرهاي برداشت عمومي گرفته شد اما نمونه هاي آب بهداشتي از منبع تامين آب (چاه منطقه) بدست آمده است. حجم نمونه هاي برداشتي ۴-۲ ليتر و ظروف مورد استفاده جهت جمع آوري نمونه ها از نوع شيشه اي بود. حفاظت، نگهداري و آزمايش نمونه ها نيز مطابق کتاب روشهاي استاندارد انجام گرديد. پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري با استفاده از انديس اشباع لانژليه (LSI)، انديس رايزنار (RI) تعيين و تصميم گيري بر مبناي روش پايداري کربنات کلسيم تعيين شد.
يافته ها: بر اساس مقادير عددي محاسبه شده براي انديس اشباع لانژليه آب آشاميدني و آب بهداشتي مورد استفاده در بخش خرانق يزد داراي پتانسيل رسوبگذاري است. اما بر اساس انديس رايزنار هر دو نوع آب مورد استفاده در اين بخش تا حدودي خورنده هستند. جهت تعيين پتانسيل واقعي آبهاي مورد نظر در رسوبگذاري يا خورندگي از آزمايش پايداري کربنات کلسيم استفاده شد. نتايج مويد تطابق آب با انديس اشباع لانژليه و دلالت بر رسوبگذار بودن آبها دارد.
بحث: كيفيت شيميايي آب در بخش خرانق نامتعادل است كه باعث رسوبگذاري در سيستمهاي آبرساني و ساير تاسيسات مي گردد به همين منظور لازم است برنامه ريزي مناسبي جهت متعادل سازي كيفيت آب در اين منطقه انجام گيرد تا از آسيبهاي اقتصادي آن جلوگيري گردد.