مقاله بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۶۴ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل خوردگي
مقاله رسوب گذاري
مقاله انديس هاي خوردگي
مقاله آب شرب
مقاله شهر شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فضل زاده دويل مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابويي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي نژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاج پورسوق خداداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: خوردگي يکي از پيچيده ترين و پرهزينه ترين مشکلات مربوط به توليد آب آشاميدني مي باشد. خوردگي مي تواند بر روي سلامتي عمومي، پذيرش عمومي يک منبع آب و هزينه هاي تامين آب آشاميدني اثر بگذارد. اين تحقيق با هدف تعيين پتانسيل خورندگي آب آشاميدني شهر شيراز در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و با استفاده از شاخص هاي خورندگي لانژليه، رايزنر، تهاجمي و پوکوريوس انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه بر روي تمامي ۷۲ حلقه چاه تامين کننده آب شهر شيراز و هم چنين سد درودزن صورت گرفت. عمل نمونه برداري مطابق با دستورالعمل استاندارد متد انجام شد که براي اين کار نمونه برداري به روش ساده انتخاب شد.
نتايج: نشان مي دهد که ميانگين و انحراف معيار دما برابر با: ۲۲٫۸۴ و ۲٫۹۳ درجه سانتي گراد، pH برابر با: ۰٫۲۸± ۷٫۶۹، pHs برابر با: ۰٫۲۴± ۶٫۸۳، کل جامدات محلول برابر با: ۶۵۶٫۸ و ۱۹٫۰۹ ميلي گرم در ليتر، سختي کلسيم برابر با ۴۶۵٫۳۷ و ۱۲۱ ميليگرم در ليتر و قليائيت کل برابر با: ۲۷۱٫۶ و 67 ميليگرم در ليتر مي باشد. همچنين براي شاخص لانژليه به ترتيب برابر با ۰٫۸۶ و ۰٫۲۳ و براي شاخص رايزنر به ترتيب ۵٫۹۵ و ۰٫۳۶ مي باشد. محاسبات انجام شده براي شاخص هاي تهاجمي و پوکوريوس نشان مي دهد که ميانگين و انحراف معيار براي شاخص تهاجمي برابر ۱۰٫۵۴ و ۰٫۲۳ و براي پوکوريوس برابر ۰٫۱۵± ۸٫۰۶ مي باشد. بررسي انديسهاي خوردگي نشان دادند که آب آشاميدني شهر شيراز در اکثر موارد داراي پتانسيل رسوبگذاري مي باشد و تنها در موارد کمي داراي پتانسيل خوردگي کمي مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اين دو شاخص لانژليه و رايزنر چاههاي تامين کننده آب شرب شهر شيراز و سد درودزن داراي پتانسيل نسبتا رسوبگذار هستند و در اين جهت اقداماتي مانند استفاده از بازدارنده هاي رسوب مانند ترکيبات فسفاته استفاده شود.