مقاله بررسي پتانسيل هيدروکربورزايي و محيط انبايش سازند کژدمي در ميدان نفتي نوروز، شمال غرب خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پتانسيل هيدروکربورزايي و محيط انبايش سازند کژدمي در ميدان نفتي نوروز، شمال غرب خليج فارس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالينوفاسيس
مقاله پيروليز راك اول
مقاله پتانسيل هيدروكربورزايي
مقاله سازند كژدمي
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نژاد ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: غني آبادي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه چگونگي پتانسيل هيدروكربورزايي سازند کژدمي در ميدان نفتي نوروز در خليج فارس ۵۹ نمونه خرده حاصل از حفاري از دو چاه، مورد مطالعه پتروگرافي و ژئوشيميايي قرار گرفت. مطالعات پتروگرافي منجر به شناسايي و تفكيك چهار پالينوفاسيس گرديد. پالينوفاسيس I (PF-1) با محتواي ۱۰۰-۹۵ درصد فيتوكلاست و كروژن نوع III تنها در چاه شماره ۱ مشاهده مي گردد. در پالينوفاسيس II (PF-2) مقادير فيتوكلاست نسبت به پالينوفاسيس قبلي كاهش نشان داده و ۹۰-۷۰ درصد مي باشد و كروژن نوع III و بيشترين تعداد نمونه را شامل مي شود. پالينوفاسيس (PF-3) III حاوي ۵۰-۴۰ درصد فيتوكلاست و ۶۰-۵۰ درصد ماده آلي بي شكل (AOM) و كروژن نوع II است. پالينوفاسيس (PF-4) IV داراي AOM بيشتري (در حدود ۸۰-۶۵ درصد) و كروژن نوع II مي باشد. در پالينوفاسيس هاي مذكور عناصر دريايي به ندرت مشاهده گرديده است. بالا بودن درصد AOM تيره در نمونه ها حاكي از غالب بودن شرايط اكسيدان مي باشد. تمامي نمونه ها بر روي منحني تغييرات رخساره آلي بر اساس مقادير OI/HI حاصل از داده هاي پيروليز راك اول در محدوده مابين CD تا D قرار مي گيرند كه نشان دهنده محيط هاي دريايي تا قاره اي نسبتا اكسيدان است. پلات مقادير شاخص هيدروژن در مقابل ميزان كل كربن آلي نيز مويد اين مطلب است. توزيع داده ها بر روي دياگرام هاي تايسون و ون كرولن نشان دهنده محتواي كروژن از نوع III بوده و توان توليد ضعيف تا مناسب و نوع هيدروكربور گاز و در تعدادي نمونه ها Fair oil را نشان مي دهند. در چاه شماره ۱ نمونه ها در مرز ميان مرحله نابالغ و بالغ و در آستانه ورود به مرحله بلوغ قرار دارند و در چاه شماره ۲ اكثر نمونه ها در مرحله بلوغ و يا در آستانه ورود به اين مرحله هستند.