مقاله بررسي پديده نفرين منابع طبيعي در كشورهاي صادركننده نفت و تاثير حضور در اوپک بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پديده نفرين منابع طبيعي در كشورهاي صادركننده نفت و تاثير حضور در اوپک بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو آن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درآمدهاي نفتي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله کشورهاي صادرکننده نفت
مقاله مکانيسم هاي اثرگذاري
مقاله نفرين منابع طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سالاريان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، بررسي پديده نفرين منابع طبيعي يا همان رابطه معکوس وابستگي به منابع طبيعي و رشد اقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت است. براي برآورد مدل از تکنيک داده هاي تابلويي نامتوازن، طي دوره زماني ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ استفاده شده است. متغيرهاي توضيحي مورد استفاده در اين مدل شامل شاخص وفور منابع طبيعي، شاخص فساد مالي، سرمايه گذاري فيزيکي، رابطه مبادله و شاخص آموزش است. بر اساس برخي از نتايج اين تحقيق درآمدهاي نفتي به عنوان شاخصي براي وفور منابع، به تنهايي براي رشد اقتصادي مضر نيستند. يعني اثر مستقيم درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي مثبت است. اما هنگامي که متغيرهاي توضيحي ديگر مانند فساد، سرمايه گذاري فيزيکي، رابطه مبادله و آموزش را وارد مدل مي کنيم، به دليل اثر درآمدهاي نفتي بر اين متغيرها و سپس اثرگذاري غير مستقيم بر رشد اقتصادي، اثر کل درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي، منفي برآورد مي شود. نتايج هم چنين نشان مي دهند که افزايش سرمايه گذاري فيزيکي، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش تاثير مثبت و شاخص فساد مالي تاثير منفي بر رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت داشته است. در پايان مقاله نيز اثر حضور در اوپک بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو آن بررسي شده که نتايج نشان دهنده تاثير منفي اين حضور بر رشد اقتصادي اعضاي آن بوده است.