مقاله بررسي پرتودهي گاما بر جوانه زني و برخي خصوصيات مورفولوژيکي دو رقم کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پرتودهي گاما بر جوانه زني و برخي خصوصيات مورفولوژيکي دو رقم کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله پرتو گاما
مقاله ضريب تنوع نسبي
مقاله جوانه زني بذر
مقاله خصوصيات مورفولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي گرجي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان جلودار نادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري نادعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي مقادير مختلف پرتودهي اشعه گاما بر جوانه زني بذر و خصوصيات موفولوژيکي کلزا اجرا گرديد. در اين آزمايش دو رقم کلزا (RGS003 و(PF7045.91 ، ۵ دز اشعه گاما (۵۰۰، ۷۰۰، ۹۰۰، ۱۱۰۰ و ۱۳۰۰ گري) و شاهد (بدون دز) در شرايط آزمايشگاهي و در مزرعه اي به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي در دو سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ و ۸۷-۱۳۸۶ مورد مطالعه قرار گرفتند. بذرهاي ارقام ياد شده در مرکز تحقيقات کشاورزي و پزشکي هسته اي کرج با اشعه گاما از منبع کبالت ۶۰ پرتودهي شدند. بر اساس نتايج بررسي آزمايشگاهي، بالاترين ضريب تنوع نسبي، گسترده ترين دامنه تنوع و بيشترين ميزان تغيير واريانس تيمار نسبت به شاهد در رقم PF7045.91 مشاهده شد و اين نشان مي دهد که عکس العمل اين رقم به تيمارهاي موتاژني بيشتر بوده است. در بررسي مزرعه اي در گياهان نسل دوم M2 تحت تيمارهاي آزمايشي، تنوع ژنتيکي معني داري در بيشتر صفات مورد مطالعه در مزرعه مشاهده شد. به طوري که ارتفاع گياه در هر دو رقم در بيشتر موارد نسبت به شاهد کاهش يافت. همچنين پرتودهي روي ميانگين طول خورجين و وزن هزاردانه در هر دو رقم روند افزايشي داشت. در بين تمام صفات مورد بررسي، صفت تعداد خورجين در شاخه فرعي در هر دو رقم در بيشتر موارد بيشترين ضريب تغييرات را نشان داد که بيان کننده تاثيرپذيري بيشتر اين صفت نسبت به مقادير مختلف پرتودهي اشعه گاما مي باشد. بر اساس نتايج به دست آمده پرتودهي اشعه گاما در کاهش ارتفاع گياه، افزايش تعداد شاخه فرعي، افزايش ميانگين طول خورجين و افزايش وزن هزاردانه اثرات سازنده اي داشته است. بنابراين مي توان از تنوع مطلوب ايجاد شده در برنامه هاي اصلاحي استفاده کرد.