مقاله بررسي پلي مورفيسم اينترلوكين ۱۰ در كودكان مبتلا به ژنژويت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پلي مورفيسم اينترلوكين ۱۰ در كودكان مبتلا به ژنژويت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مورفيسم
مقاله اينترلوكين ۱۰
مقاله ژنژويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترك زبان پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالصمدي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمودآبادي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ژنژويت يك بيماري چندعاملي است كه سيستم ايمني ميزبان و فاكتورهاي ژنتيكي، نقش مهمي را در پاتوژنز آن ايفا مي كنند. در تحقيقات اخير ارتباط بين استعداد و شدت ابتلا به بيماري هاي پريودنتال و ماركرهاي ژنتيكي بيان شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسي پلي مورفيسم IL-10 در كودكان مبتلا به ژنژويت بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد-شاهدي، كه مسايل اخلاقي آن مورد تصويب كميته اخلاق دانشگاه همدان قرار گرفته است، ۱۰۰ كودك ۱۲-۸ ساله كه بر اساس شاخص هاي پريودنتال در دو گروه ۵۰ نفري سالم و مبتلا به ژنژيويت مورد آزمايش قرار گرفتند. پس از تهيه نمونه اپي تليوم مخاط گونه به روش اسكراب از هر فرد و استخراجDNA  به روش Millers salting out method، پلي مورفيسم ژن IL-10 در نواحي -۱۰۸۲ و -۸۱۹، توسط روش  PCR-RFLP تعيين و ارتباط آن با بيماري پريودنتال مورد بررسي قرار گرفت. سپس داده ها توسط آزمون Chi-square مورد تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه در جايگاه -۱۰۸۲، فراواني الل H در گروه بيمار %۳۴ و درگروه سالم برابر با %۲۴ بود (P<0.27) و فراواني الل L در هر دو گروه %۹۸ مشاهده شد (P=1) در جايگاه -۸۱۹، فراواني الل C در گروه بيمار %۳۶ و در گروه سالم %۴۲ بود(P=0.54)  و فراواني الل T در گروه بيمار %۹۴ و در گروه سالم %۹۰ بود (P=0.71). همچنين فراواني ژنوتيپ ها نيز در گروه هاي مورد مطالعه تفاوت آماري نداشت.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان داد كه بين پلي مورفيسم ژن IL-10 و ژنژويت در كودكان ۱۲-۸ سال ارتباطي وجود ندارد.