مقاله بررسي پلي مورفيسم اينترون ۳ ژن P53 در نمونه هاي سرطاني پستان در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پلي مورفيسم اينترون ۳ ژن P53 در نمونه هاي سرطاني پستان در اصفهان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترون ۳
مقاله پلي مورفيسم
مقاله سرطان پستان
مقاله ژن سركوب كننده تومور P53

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فغاني لنگرودي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدقاسمي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: عوامل ژنتيکي مانند ژن P53 نقش مهمي در ايجاد سرطان دارند. موتاسيون و پلي مورفيسم روي عملکرد پروتئين P53 در سرکوب تومور اثر مي گذارد. هدف از اين مطالعه تعيين پلي مورفيسم اينترون ۳ ژن P53 در کارسينوماي مجرايي مهاجم پستان مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه مورد ـ شاهدي ۹۶ نمونه سرطاني از نوع کارسينوماي مجرايي مهاجم و ۹۶ نمونه کنترل در شهر اصفهان بررسي گرديد. ژنوتيپ هاي مختلف ژن P53 با استفاده از واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) تعيين شد و از آزمون مجذور کاي براي تحليل آماري داده ها استفاده گرديد.
نتايج: توزيع ژنوتيپي اين پلي مورفيسم ژن P53 در گروه کنترل براي ژنوتيپ هاي A1/A2، A1/A1 به ترتيب %۵۷٫۳ و %۴۲٫۷ بود. توزيع ژنوتيپ موردنظر در گروه سرطاني شامل %۸۵٫۴ ژنوتيپ A1/A2 و %۱۴٫۶ ژنوتيپ A1/A1 بود. اختلاف بين توزيع اين پلي مورفيسم ژن P53 در گروه کنترل و سرطاني معني دار بود (P<0.001).
نتيجه نهايي: يافته ها نشان داد که پلي مورفيسم ژن P53 احتمالا يک عامل ژنتيکي مستعد کننده براي ابتلا به کارسينوماي مجرايي مهاجم پستان مي باشد و بهتر است اين پلي مورفيسم را به عنوان يک مارکر مولکولي در بررسي ژنتيکي بيماران مبتلا به سرطان پستان درنظر گرفت.