مقاله بررسي پلي مورفيسم هاي ژن NOS2A در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه آن با افراد نرمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پلي مورفيسم هاي ژن NOS2A در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه آن با افراد نرمال
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتريت روماتوئيد
مقاله نيتريک اکسايد سنتاز القايي
مقاله پلي مورفيسم ژن نيتريک اکسايد سنتاز ۲A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدنيك فرجام بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: اميرغفران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: افلاكي‌ الهام‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شواهد متعددي در خصوص حضور و نقش نيتريک اکسايد (NO=Nitric oxide) در پاتوژنز آرتريت روماتوئيد وجود دارد. NO، توسط آنزيمي بنام نيتريک اکسايد سنتاز القايي (iNOS=Induced Nitric oxide syntetase) توليد مي شود. NO در سينوويوم، غضروف و سلول هاي تک هسته اي لنفوئيدي موجود در مايع سينوويال و لنفوسيت ها و منوسيت هاي خون محيطي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد نيز ديده مي شود. مطالعات نشان داده اند که پلي مورفيسم هاي موجود در ژن کد کننده آنزيم  (NOS2A) iNOSبا استعداد ابتلا به بيماري هاي التهابي و خود ايمني مختلف در ارتباط هستند. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين پلي مورفيسم هاي موجود در موقعيت -۱۶۵۹C/T و +۱۵۰C/T ژن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه آن با افراد نرمال بود.
روش بررسي: در اين مطالعه موردي – شاهدي، پلي مورفيسم هاي موجود در موقعيت -۱۶۵۹C/T و +۱۵۰C/T ژن NOS2A در ۱۷۶ بيمار مبتلا به آرتريت روماتوئيد و ۲۳۲ فرد نرمال، به ترتيب به روش هاي PCR- Allele Specific و RFLP- PCR (Polymerase Chain Reaction – Restriction fragment length polymorphism) مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. نرم افزار SPSS. 10  و آزمون هاي آماري مجذور کاي (x2) و Fisher’s Exact جهت مقايسه فراواني ژنوتيپ ها و آلل ها بين بيماران و افراد نرمال مورد استفاده قرار گرفتند.
يافته ها: پس از تجزيه و تحليل آماري ارتباط معني داري در مقايسه فراواني ژنوتيپ هاي -۱۶۵۹C/T بين گروه بيمار و کنترل مشاهده گرديد (P=0.03). در واقع ژنوتيپ هموزيگوت CC در افراد نرمال (%۷۵) به طور معني داري بيش از بيماران (%۶۴٫۲) مي باشد. در مقايسه فراواني ژنوتيپ هاي +۱۵۰C/T بين گروه بيمار و کنترل ارتباط معني داري مشاهده نگرديد (P=0.33). همچنين پرونده باليني بيماران مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعاتي از قبيل CRP(CReactiveprotein) ، RF(Rheumatoid factor)، خوردگي مفاصل، علايم خارج مفصلي، تغيير شکل مفاصل، ندول روماتوئيد و سن شروع بيماري جمع آوري و ثبت گرديد. ارتباط بين ژنوتيپ هاي -۱۶۵۹C/T و +۱۵۰C/T و علايم باليني و يافته هاي پاراکلينيکي مورد آناليز آماري قرار گرفت و تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: از آنجايي که در اين تحقيق که اولين مطالعه در زمينه ارتباط بين پلي مورفيسم هاي -۱۶۵۹C/T و +۱۵۰C/T ژن NOSA و بيماري آرتريت روماتوئيد مي باشد، رابطه معني داري بين ژنوتيپ هاي -۱۶۵۹C/T در بين گروه بيمار و کنترل يافت گرديد؛ لذا به نظر مي رسد انجام مطالعات مشابه در جمعيت هاي ديگر در شناخت نقش آنزيم iNOS و NO در بيماري آرتريت روماتوئيد داراي اهميت باشد.