مقاله بررسي پلي مورفيسم Glu2 98 Asp ژن نيتريك اكسايد سنتاز اندوتليالي و ارتباط آن با بيماري عروق کرونر قلب (CAD) و ديابت نوع II با و بدون CAD در کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۷۵ تا ۳۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي پلي مورفيسم Glu2 98 Asp ژن نيتريك اكسايد سنتاز اندوتليالي و ارتباط آن با بيماري عروق کرونر قلب (CAD) و ديابت نوع II با و بدون CAD در کرمانشاه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله بيماري عروق کرونر قلبي
مقاله نيتريک اکسايد سنتاز اندوتليالي
مقاله موتاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي راد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: نعماني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برخي گزارشات نشان مي دهند که پلي مورفيسم Glu 298 Asp ژن نيتريک اکسايد سنتاز اندوتليالي(eNOS)  با بيماري عروق کرونر قلب (CAD) در ارتباط است. هدف مطالعه حاضر ارزيابي ارتباط احتمالي پلي مورفيسم Glu 298 Asp (G894T) ژن eNOS با CAD و ديابت مي باشد.
روش بررسي: مطالعه از نوع مورد- شاهدي مي باشد، پلي مورفيسم Glu298Asp ژن eNOS با روش PCR-RFLP در ۲۰۳ بيمار ديابتي با و بدون CAD و ۱۰۵ بيمار غير ديابتي مبتلا به CAD و همچنين ۹۲ فرد سالم که بيماري و يا عدم بيماري آنها بر اساس آنژيوگرافي و تست هاي مربوطه به اثبات رسيده است، تعيين گرديد. همه افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر از استان کرمانشاه بودند.
يافته ها: فراواني سه ژنوتيپ ژن eNOS (GT ،GG وTT ) در بيماران -CAD ديابتي (به ترتيب: ۵۳٫۹%، ۴۰٫۲% و ۵٫۹%) در مقايسه با بيماران ديابتي (به ترتيب:۵۹٫۴ %،۳۵٫۶ % و۵ %؛P=0.730 ) اختلاف معناداري را نشان نداد. ولي فراواني اين ژنوتيپ ها در بيماران -CAD ديابتي در مقايسه با کنترل (به ترتيب:۷۲٫۸ %، ۲۶٫۱% و۱٫۱ %؛ P<0.05) اختلاف معناداري را نشان داد. اگرچه فراواني ژنوتيپ هاي فوق در بيماران ديابتي در مقايسه با کنترل اختلاف معناداري را نشان نداد (P=0.08)، ولي افزايش غير معنادار گونه موتانت در گروه ديابت نسبت به کنترل ديده شد. علاوه بر اين به طور کلي از نظر توزيع فراواني ژنوتيپ هاي eNOS بين گروه هايCAD- ديابتي وCAD در مقايسه با کنترل اختلاف معناداري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: موتاسيون Asp 298 eNOS در بيماران مبتلا به CAD و-CAD  ديابتي کرمانشاه شايع است و ممکن است با بروزCAD  در بيماران با و بدون ديابت ارتباط داشته باشد.