مقاله بررسي پوسته در منطقه غرب ايران با استفاده از منحني هاي زمان – مسافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۵۶۳ تا ۵۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پوسته در منطقه غرب ايران با استفاده از منحني هاي زمان – مسافت
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار پوسته
مقاله زمين لرزه
مقاله غرب ايران
مقاله منحني زمان
مقاله مسافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياضي راد زهره سادات
جناب آقای / سرکار خانم: جوان دولويي غلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور ارايه مدلي ساده براي ساختار سرعتي پوسته در منطقه غرب ايران انجام شده است. هدف اين پژوهش به كارگيري نتايج آن به عنوان مدل اوليه به روش Joint Inversion، براي بررسي دقيق تر ساختار سرعتي پوسته منطقه بوده است. در اين پژوهش لرزه – نگاشت هاي زمين لرزه هاي ثبت شده در شبكه لرزه نگاري دوره كوتاه كرمانشاه متعلق به موسسه ژئوفيزيك و ايستگاه لرزه نگاري باند پهن سنندج وابسته به پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در بازه زماني دي ماه ۱۳۸۴ تا بهمن ماه ۱۳۸۷ (ژانويه ۲۰۰۴ تا ژانويه ۲۰۰۸) استفاده شده است. براي تهيه منحني هاي زمان- مسافت، لازم بود كه زمين لرزه ها و ايستگاه ها در يك امتداد باشند. بدين منظور پنج مسيري كه داراي شرايط فوق بودند انتخاب شده و زمين لرزه- هاي واقع بر اين مسير ها از بين كل داده ها (۳۰۰۰ زمين لرزه) با ۲≤mb≤۶ جدا شد كه شامل ۲۷۸ زمين لرزه با mb³۳٫۰ و فاصله كانوني ۱۰ تا ۷۵۰ كيلومتر بود. با رسم منحني هاي زمان – مسافت زمين لرزه ها براي هر كدام از مسير هاي مذكور، دو لايه مشخص كنراد و موهو در منطقه مشاهده شد و سرعت انتشار موج هايP و S و عمق تقريبي لايه ها به دست آمد. سپس با تدوين يك برنامه رايانه اي، اولين رسيد هاي امواج مستقيم و شكست مرزي طي يك فرآيند مدل سازي مستقيم (Forward Modeling) محاسبه و مقادير سرعت ها و عمق ها و همچنين مختصات مكاني و زماني زمين لرزه ها تعديل شده و مدل نهايي به دست آمد. در اين فرآيند از زمين لرزه هايي با mb³۴ استفاده شد. لازم به توضيح است كه خطاي RMS در تعيين زمان سير (يا به عبارتي محل وقوع زمين لرزه) همه زمين لرزه هاي مطرح در مراحل مذكور، حداكثر ۰٫۲۶ ثانيه و حداقل ۰٫۰۱ ثانيه بود. بر اساس مدل مذكور سرعت موج P در پوسته غرب ايران ۶٫۲۳±۰٫۰۷ و در گوشته بالايي ۸٫۰۸±۰٫۰۸ كيلومتر بر ثانيه به دست آمد. سرعت تقريبي موج S در پوسته و گوشته بالايي در اين منطقه به ترتيب ۳٫۶۴±۰٫۰۶ و ۴٫۷۰±۰٫۰۱ كيلومتر بر ثانيه است. ژرفاي ناپيوستگي هاي كنراد و موهو نيزدر منطقه پژوهش، به ترتيب ۱۱±۲ و ۴۳±۳ كيلومتر تعيين شد. نتايج به دست آمده، هم خواني خوبي با بررسي هاي گراني سنجي نشان مي دهد.