مقاله بررسي پوشش واکسيناسيون هپاتيت ب در کارکنان مراکز آموزشي – درماني شهر اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۲۱۲ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي پوشش واکسيناسيون هپاتيت ب در کارکنان مراکز آموزشي – درماني شهر اروميه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکسيناسيون
مقاله هپاتيت ب
مقاله مرکز آموزشي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جهرمي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت ناشي از ويروس هپاتيت ب به عنوان خطر بالقوه اي براي کارکنان بهداشتي درماني بخوبي شناخته شده است. جهت پيشگيري از بيماري هپاتيت ب در کارکنان بهداشتي درماني، واکسيناسيون هپاتيت ب توصيه شده است. اين مطالعه با هدف بررسي پوشش واکسيناسيون هپاتيت ب در کارکنان مراکز آموزشي- درماني شهر اروميه انجام شده است.
مواد و روش کار: اين مطالعه به صورت مقطعي و برروي ۴۰۰ نفر از کارکنان مراکز آموزشي درماني اروميه انجام شده است. با استفاده از نمونه گيري سهميه اي به هر مرکزتعدادي از حجم نمونه اختصاص داده شد و در هر مرکز نمونه ها به صورت تصادفي ساده از بين کارکنان انتخاب شدند. در تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Spss16  استفاده شده است.
يافته ها: بر طبق نتايج اين مطالعه ۹۲٫۵ درصد کارکنان سابقه دريافت حداقل يک نوبت واکسن هپاتيت ب را ذکر کرده اند بطوري که ۷۴٫۵ درصد کارکنان داراي پوشش کامل و ۱۸ درصد داراي پوشش ناقص واکسيناسيون هپاتيت ب مي باشند. ۶۶٫۷ درصد از افراد واکسينه نشده مرد و ۳۳٫۳ درصد زن مي باشند. بين سطح تحصيلات و سابقه دريافت واکسن ارتباط آماري معني داري مشاهده شد (
P=0.035).
نتيجه گيري: پوشش واکسيناسيون در کارکنان مراکز آموزشي – درماني اروميه در سطح نسبتا مطلوبي مي باشد ولي يک چهارم افراد مورد مطالعه بدون سابقه واکسيناسيون يا داراي سابقه واکسيناسيون ناقص مي باشند که ضرورت دارد پيگيري هاي لازم جهت تکميل واکسيناسيون براي اين افراد انجام شود.