مقاله بررسي پيامدهاي قلبي- عروقي ناشي از اختلال تحمل گلوكز: نتايج مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۷۷۸ تا ۷۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي پيامدهاي قلبي- عروقي ناشي از اختلال تحمل گلوكز: نتايج مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت،‌ عدم حمل گلوكز
مقاله بيماري قلبي- عروقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فهيم فر نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: علي رغم شيوع اختلالات تحمل گلوكز در ايران، اطلاعاتي در خصوص تاثير اختلالات مزبور بر بروز وقايع قلبي- عروقي (CVD) در دسترس نيست. مطالعه حاضر براي بررسي نقش گروه هاي مختلف متابوليسم غيرطبيعي گلوكز در پيش بيني خطر بيماري هاي قلبي عروقي انجام شد.
روش بررسي: در ۱۷۵۲ مرد و ۲۲۷۳ زن ۴۰ ساله و بزرگ تر كه در ابتداي مطالعه فاقد بيماري هاي قلبي عروقي بودند، بروز رخداد قلبي- عروقي در دوره پي گيري با ميانه ۷٫۶ سال بررسي گرديد.
يافته ها: در مجموع ۱۹۷ مورد بيماري هاي قلبي عروقي در مردان و ۱۴۳ مورد در زنان وجود داشت (در كل چگالي بروز ۱۱٫۸ در هزار شخص- سال با فاصله اطمينان (۱۰٫۶-۱۳٫۱ %۹۵٫ پس از كنترل عوامل خطر معمول از جمله سن، شاخص هاي آنتروپومتريك، ليپيد و فشار خون، سطح تحصيلات، سيگار، درمان دارويي فشار خون و چربي خون، سابقه خانوادگي بيماري قلبي عروقي و ديابت، نسبت خطر (CI %95) براي بيماري هاي قلبي عروقي در زنان در دو گروه ديابت شناخته شده و ديابت تازه تشخيص داده شده به ترتيب برابر ۳٫۸۸(۲٫۴۰-۶٫۲۷) و ۲٫۳۴(۱٫۳۹-۳٫۹۵) و مقادير متناظر آن ها براي مردان به ترتيب ۱٫۷۲(۱٫۰۰-۲٫۹۵) و ۱٫۵۲(۱٫۰۱-۲٫۳۱) بود. گلوكز ناشتاي مختل يا اختلال تحمل گلوكز، پس از تعديل سن، با %۵۶ افزايش خطر بيماري هاي قلبي عروقي در زنان همراه بود.
نتيجه گيري: در افراد ديابتي بايد همواره پيشگيري اوليه را از نظر بيماري هاي قلبي- عروقي در نظر داشت، صرف نظر از آن كه ديابت آنها در جريان غربالگري تشخيص داده شده باشد و يا آنها از قبل تحت درمان ديابت باشند. اين امر به ويژه در زنان اهميت بيشتري دارد.