مقاله بررسي پيامدهاي ناشي از تروما در زنان حامله مراجعه کننده به بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان طي سالهاي ۸۸ -۸۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۳۴ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پيامدهاي ناشي از تروما در زنان حامله مراجعه کننده به بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان طي سالهاي ۸۸ -۸۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبستني
مقاله زخم ها و آسيب ها
مقاله عوارض جنيني
مقاله عوارض مادري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف گنجويي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: منگلي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نفس فرانك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تروما در طول حاملگي يك علت مهم بيماري و مرگ ومير مادر و جنين مي باشد و به طور کلي در۶ – ۸  درصد كل حاملگي ها رخ مي دهد. امروزه با افزايش ميزان بروز تروماهاي غير نافذ و نافذ، رخداد اين حوادث در حاملگي رو به افزايش است. با توجه به شيوع و اهميت تروما و تناقضاتي كه در زمينه عوارض و علل آن وجود دارد، اين مطالعه به منظور تعيين پيامدهاي ناشي از تروما در زنان حامله مراجعه کننده به بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان صورت گرفت.
روش كار: در اين مطالعه که به صورت توصيفي مقطعي صورت گرفت، با استفاده از اطلاعات موجود در رايانه بايگاني بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان ليستي از کليه زنان حامله دچار تروما تهيه گرديد و افراد از نظر مشخصات فردي، نوع تروما، محل آسيب، عوارض مادري و جنيني بر اساس معاينه باليني مورد مطالعه قرار گرفتند و موارد ثبت گرديد. يافته ها به صورت آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني گزارش گرديد.
نتايج: ۸۰ زن باردار دچارتروما مورد بررسي قرا گرفتند. ميانگين سني افراد ۲۶٫۳ سال بود.از نظر سن حاملگي اکثربيماران (%۶۶٫۶) در محدوده سني ۲۰ تا ۳۶ هفته قرار داشتند. ميانگين سن حاملگي ۲۶ هفته بود واز لحاظ آماري رابطه معني داري بين عوارض مادري و جنيني و سن حاملگي يافت شد.(P<0.05)  شايع ترين نوع تروما در %۹۶٫۷ موارد غير نافذ بوده و شايعترين علت تروما، در %۶۱٫۷ موارد تصادفات رانندگي بوده است. شايع ترين محل آسيب ديده در بيماران شکم بوده است(%۵۶٫۴)  و از لحاظ آماري ارتباط معني داري بين محل تروما و عوارض مادري و جنيني يافت شد.(P<0.05)  در مجموع ۱۷ نفر دچار عوارض مادري شدند که در تمامي موارد تروما از نوع غير نافذ بوده است که اين ارتباط از لحاظ آماري معنادار بوده است. شايع ترين عارضه مادري ايجاد شده زايمان زودرس بوده است (%۳۵٫۲۹) در مجموع ۸ مورد عارضه جنيني ديده شد که شايع ترين آن افت ضربان قلب جنين بوده است. در ۳ نفر (%۳٫۷۵) موارد عمل جراحي انجام شد که نوع آن سزارين و شايعترين انديکاسيون آن، افت ضربان قلب جنين بوده است.
نتيجه نهايي: با توجه به اينکه تروما در حاملگي چالشي مهم در بخشهاي اورژانس ميباشد و يکي از شايعترين علل مرگ و مير مادران را در دوران حاملگي تشکيل ميدهد و از آنجا که تغييرات آناتوميکي و فيزيولوژيکي دوران بارداري بررسي و شناسايي دقيق تروما را با مشکل روبرو ميکند و با توجه به اهميت موضوع و به منظور كاهش خطرات ناشي از تروما، اقدام در جهت افزايش سطح ايمني زنان باردار توصيه مي شود.