مقاله بررسي پيامد جراحي پيوند عروق کرونر در بيماران دچار ضعف عملکرد بطن چپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۹۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي پيامد جراحي پيوند عروق کرونر در بيماران دچار ضعف عملکرد بطن چپ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باي پس عروق کرونر
مقاله بطن قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ميبدي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در ضعف شديد عملکرد بطن چپ (LV) و به دنبال آن جراحي پيوند عروق کرونر، عوارض بالقوه و ميزان مرگ و مير بيشتري در حين و پس از انجام عمل جراحي CABG بروز مي کند.
هدف: بررسي مقايسه اي وضع باليني و پيامدهاي جراحي پيوند عروق کرونر در دو گروه بيماران.
مواد و روش ها: در اين تحقيق توصيفي، مجموعا ۸۱۵ نفر از بيماران پيوند عروق کرونر و حايز شرايط، در دو گروه الف (۶۶ نفر EF کمتر از %۴۰) و گروه ب (۷۴۹ نفر EF بالاتر از %۴۰) به عنوان نمونه انتخاب شدند.
نتايج: نتايج بيانگر آن بود که اکثريت واحدهاي مورد پژوهش در هر دو گروه، مرد و با ميانگين سني ۶۳ ساله بودند. اکثريت نمونه ها در گروه الف (با توجه به EF گزارش شده در اکوکارديوگرافي قبل از عمل در کلاس III يا IV نارسايي قلبي قرار داشتند و در همين گروه زمان متوسط کلامپ آئورت، زمان پمپ و طول مدت عمل جراحي بطور قابل ملاحظه اي از گروه ب بيشتر بود. همچنين يافته ها نشانگر آن بود که زمان اينتوبه بودن، اقامت در ICU و طول بستري در بيمارستان در گروه الف بيشتر بوده و از نظر ميزان مرگ و مير بعد از عمل (P<0.0001)، ابتلا به عوارض بعد از عمل و بقاي ۵ ساله (P<0.005) تفاوت آماري معني داري بين دو گروه مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده گوياي آن است که ضعف عملکرد بطن چپ بر پيش آگهي عمل CABG تاثير منفي دارد. بديهي است که در اين موارد پيوند قلب بر CABG ارجحيت دارد اما به دليل محدوديت هاي قلب هاي اهدا شده کماکان CABG به عنوان اصلي ترين روش درماني محسوب مي شود که در صورت در نظر گرفتن يکسري اقدامات حمايتي قبل ار عمل و انجام هر چه سريعتر جراحي مي تواند مفيدتر باشد و ميزان مرگ و بيماريزايي را کاهش دهد.