مقاله بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي۸۷ ۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي۸۷ ۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله دانشجويان
مقاله زاهدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اصل مرز بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه ها و عوامل مرتبط با آن، از اولويت هاي پژوهش در آموزش و از مساله مورد توجه مديران آموزشي دانشگاه هاست. اين مطالعه به منظور تعيين پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي ۸۷ ۸۶ انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي۳۸۰ نفر دانشجو در نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۷ ۸۶ مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافيك و آموزشي (معدل دانشگاه و دبيرستان، تعداد ترم هاي مشروطي، دروس مردودي) از طريق پرسشنامه اي از شركت كنندگان دريافت و با استفاده از آزمون هاي t test، آناليز واريانس، آزمون كاي دو و ضريب همبستگي مورد بررسي قرار گرفت. سطح معني داري ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بين معدل دانشجويان دانشکده ها (p<0.05) و همچنين معدل مقاطع تحصيلي ايشان اختلاف معني دار وجود دارد (p<0.05). بين معدل دانشگاه با توجه به جنس، بومي بودن و سکونت در خوابگاه نيز اختلاف معني دار وجود داشت. حدود ۴/۲% از دانشجويان حداقل يك نيم سال تحصيلي مشروطي داشتند. پنجاه درصد از دانشجويان غيرعلاقه مند به رشته خود، دروس مردودي داشتند و ارتباط بين دروس مردودي و علاقه به رشته معني دار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: توجه به عواملي مانند بومي گزيني، عدم حضور در خوابگاه ها، معدل دبيرستان مي تواند باعث پيشرفت تحصيلي دانشجويان شود.