مقاله بررسي پيش بيني کننده هاي اجتماعي رضايت از زندگي در بين دانشجويان نمونه مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي پيش بيني کننده هاي اجتماعي رضايت از زندگي در بين دانشجويان نمونه مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت از زندگي
مقاله رضايت از خود
مقاله رضايت از دانشگاه
مقاله رضايت از آزادي هاي اجتماعي-سياسي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدميرزايي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر رضايت از زندگي در ميان ۴۵۰ نفر (۱۶۲ مرد و ۲۸۸ زن) از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد مي پردازد و به اين منظور از پرسش نامه خود اجرا بهره مي جويد. از بين چهارده متغير مستقل اصلي صرفا هشت متغير مورد پذيرش نهايي قرار گرفتند که عبارتند از: رضايت از دوستان، موفقيت تحصيلي، اميد شغلي، وضعيت سلامتي، رضايت از دانشگاه، مثبت نگري، رضايت از خود و آرامش رواني. براي تحليل داده ها از رگرسيون خطي استفاده شده است. نتايج پژوهش حکايت از آن دارد که ميزان رضايت از زندگي در دانشکده هاي مختلف تفاوت معناداري با هم ندارد. به لحاظ آماري دانشجويان دختر و پسر داراي رضايت از زندگي متفاوتي نيستند. يافته ها بيانگر آن است که در هر دو جنس «رضايت از خود»، «مثبت نگري» و «رضايت از دانشگاه» تاثير معناداري بر رضايت از زندگي دارند. با اين وجود دو متغير «وضعيت سلامتي» و «اميد شغلي» بر رضايت از زندگي دختران اثربخش تر از پسران است و «موفقيت تحصيلي» تاثير بيشتري بر رضايت از زندگي پسران نسبت به دختران دارد. مجموعه متغيرهاي اصلي تحقيق ۰٫۶۲۶ از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي نمايد.