مقاله بررسي پيش بيني کننده هاي تعادل لذتي در دانشجويان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پيش بيني کننده هاي تعادل لذتي در دانشجويان ايراني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعادل لذتي
مقاله حرمت خود
مقاله پنج عامل اصلي شخصيت
مقاله حمايت اجتماعي ادراک شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوشن لو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دائمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي پيش بيني کننده هاي رضايت مندي از زندگي در يک نمونه دانشجويي ايراني.
روش: در اين پژوهش، ۲۳۶ دانشجو (۱۷۵ دختر و ۶۱ پسر) شرکت کردند. همه آزمودني ها به مقياس هاي حرمت خود، پنج عامل اصلي شخصيت، حمايت اجتماعي ادراک شده و عواطف مثبت و منفي پاسخ دادند. براي تحليل داده ها از تحليل رگرسيون خطي چندگانه و رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شد.
يافته ها: بر اساس يافته هاي اين تحقيق از ميان عوامل اصلي شخصيت، روان نژندگرايي، برون گرايي و وظيفه شناسي قادرند به طور معناداري، رضايت دانشجويان ايراني را از زندگي پيش بيني کنند. به علاوه، نتايج رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد که حرمت خود مي تواند وراي نقش عوامل پنج گانه شخصيت، تعادل لذتي را پيش بيني کند، در حالي که حمايت اجتماعي ادراک شده قادر به ايفاي چنين نقشي نيست.
نتيجه گيري: پنچ عامل اصلي شخصيت و حرمت خود در ايران، مانند بسياري از کشورها، پيش بيني کننده هاي معناداري براي تعادل لذتي هستند.