مقاله بررسي پيش نيازها و امکان سنجي اجراي نظام يادگيري الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي پيش نيازها و امکان سنجي اجراي نظام يادگيري الکترونيکي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري الکترونيکي
مقاله امکان سنجي يادگيري الکترونيکي
مقاله دانشگاه
مقاله امکان سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كماليان امين رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان پرشتاب امروزي يادگيري الکترونيکي به عنوان يک ابزار کسب دانش، به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنين روند رو به رشدي دست اندرکاران را ملزم به اعمال روش هاي علمي و منطقي در اجرا، ارزيابي و مديريت پروژه هاي يادگيري الکترونيکي مي نمايد. از روش هاي پيرو عقل و منطق در يادگيري الکترونيکي امکان سنجي و بررسي پيش نيازها، پيش از اجراي پروژه يادگيري الکترونيکي است. پژوهش حاضر با هدف بررسي امکان اجراي پروژه يادگيري الکترونيکي و آگاهي از پيش نيازهاي اين نوع يادگيري در دانشگاه سيستان و بلوچستان انجام شده است. جامعه آماري تمام دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در نيم سال دوم سال تحصيلي ۸۷-۸۶ مي باشد و نمونه اين پژوهش ۳۳۲ نفر از دانشجويان انتخاب گرديدند. روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استانداردي بود که قبلا توسط پژوهش گران ديگري مورد استفاده قرار گرفته بود. براي تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و واريانس) و آمار استنباطي (تحليل واريانس يک طرفهANOVA  و آزمون تي T-test) استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان براي شرکت در يادگيري الکترونيکي آمادگي نسبي دارند. به علاوه تحليل استنباطي داده ها نشان داد که بين دانشجويان دانشکده جغرافيا و علوم تربيتي و دانشجويان دانشکده مديريت و حسابداري از نظر آمادگي براي شرکت در يادگيري الکترونيکي تفاوت معني داري وجود دارد. اما در بقيه سوالات پژوهش، تفاوت معناداري مشاهده نشد.