مقاله بررسي پيوند الگوهاي ارتباطي با خوش نودي زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پيوند الگوهاي ارتباطي با خوش نودي زناشويي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگو هاي ارتباطي
مقاله خوش نودي از پيوند زناشويي
مقاله افراد همسردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاع كاظمي مهرانگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش پيش رو، با هدف بررسي پيوند ميان الگوهاي ارتباطي و خوش نودي زناشويي، به منظور سلامت خانواده صورت گرفته است.
نمونه پژوهش ۲۰۰ نفر (۱۵۰زن و ۵۰ مرد) از افراد همسردار و شاغل شهر تهران اند، که به شيوه تصادفي ساده گزيده شدند. روش پژوهش از نوع توصيفي (هم بستگي)، و ابزار آن پرسش نامه است: «پرسش نامه الگوهاي ارتباطي(CPQ) » که داراي سه خرده مقياس ارتباط (سازنده متقابل، اجتناب متقابل، و توقع/ کناره گيري) و پايايي ميان ۸۰ درصد تا ۸۲ درصد است، و «پرسش نامه زناشويي مادزلي(MMQ) » که ۲۰ پرسش در جنبه هاي گوناگون (جنسي، غيرجنسي، و زندگي کلي) دارد. اعتبار پرسش نامه، به وسيله آلفاي کرون باخ، براي زنان و مردان، به ترتيب، ۰٫۸۷ و ۰٫۸۶ به دست آمده است و آزمون هاي آماري هم بستگي پيرسون، آزمون  tگروه هاي مستقل، و رگرسيون چندمتغيره بود.
نتايج به دست آمده، با توجه به حجم نمونه، نشان دهنده هم بستگي مثبت و معنادار ميان الگو هاي ارتباطي سازنده و خوش نودي از پيوند زناشويي درزنان بود، يعني هرچه پيوند سازنده و بدون سرزنش/ اجتناب باشد، همسران، به ويژه زنان، از خوش نودي بالاتري برخوردار خواهند بود.