مقاله بررسي پيوند ناهم سان همسري فرهنگي با ميزان اختلافات زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۳۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي پيوند ناهم سان همسري فرهنگي با ميزان اختلافات زناشويي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلافات زناشويي
مقاله زنان شاغل
مقاله زنان خانه دار
مقاله عوامل فرهنگي
مقاله ناهم سان همسري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سفيري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف بررسي پيوند ناهمسان همسري فرهنگي و اختلافات زناشويي در ميان زنان شاغل و خانه دار، به روش پيمايشي و با استفاده از نظريه هم سان همسري انجام گرفته است. داده هاي پژوهش از ميان ۲۸۴ زن همسردار و با بهره گيري از پرسش نامه گردآوري شده و براي تحليل داده ها، آزمون تحليل واريانس دو طرفه به کار رفته است.
نتايج پژوهش نشان مي دهد که ميان ميزان اختلاف زناشويي و ناهم ساني فرهنگي در تفاوت باورهاي مذهبي همسران و سنتي بودن خانواده، پيوندي معنادار وجود دارد، هم چنين، ميان تفاوت در باورهاي مذهبي همسران و ميزان اختلاف زناشويي، در ميان دو گروه زنان شاغل و خانه دار، نيز تفاوتي معنادار وجود دارد، به گونه يي که اين متغير در ايجاد اختلاف زناشويي در ميان آزمودني هاي شاغل، بيش از خانه دار است. ميان سنتي بودن خانواده در حوزه انتخاب همسر و ميزان اختلاف زناشويي در ميان دو گروه زنان شاغل و خانه دار هم تفاوتي معنا‏دار وجود دارد و آزمودني هاي خانه‏دار داراي خانواده سنتي، اختلاف زناشويي بيش تري، نسبت به زنان شاغل، داشته اند. درباره فرضيه هاي زمينه يي، ميان ميزان اختلاف زناشويي و متغيرهاي سن ازدواج، مدت زناشويي، و اختلاف سني با همسر، ميان دو گروه زنان شاغل و خانه دار، تفاوتي معنادار ديده نمي شود.