مقاله بررسي پيچ و خم هاي مئاندر اهر چاي در محدوده دشت ازومدل ورزقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي پيچ و خم هاي مئاندر اهر چاي در محدوده دشت ازومدل ورزقان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مئاندر
مقاله اهر چاي
مقاله ازومدل
مقاله ژئومورفولوژي
مقاله فرسايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خوشدل كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشت ازومدل در شهرستان ورزقان استان آذربايجان شرقي واقع شده است. اين دشت در شمال شهر ورزقان قرار گرفته است. از جنوب آن رودخانه اصلي اهر چاي عبور مي کند. در محل دشت شبکه هاي فرعي به رودخانه پيوسته و باعث توسعه دشت و ايجاد تراسهاي آبرفتي و آشکار شدن تراسهاي درياچه اي در دشت شده اند. رودخانه در محدوده مورد مطالعه به علت شيب بسيار كم حالت مئاندري پيدا كرده و بيشترين درصد مئاندر مربوط به مئاندرهاي داراي سينوسيته بالاي ۵/۱ مي باشد. هدف از اين تحقيق بررسي كمي اهر چاي مي باشد كه از طريق آن بتوان نوع توسعه يافتگي رودخانه را مشخص كرد. براي رسيدن به اين هدف از شاخص كورنايس و ضريب خميدگي استفاده شده است. بر مبناي اين شاخص ها، مئاندر هاي مورد بررسي در دشت از نوع مئاندر توسعه يافته مي باشد.