مقاله بررسي پي آمدها، موانع و امکان سنجي خصوصي سازي ترويج کشاورزي در استان اصفهان از ديدگاه کارشناسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پي آمدها، موانع و امکان سنجي خصوصي سازي ترويج کشاورزي در استان اصفهان از ديدگاه کارشناسان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصي سازي
مقاله ترويج
مقاله کارشناسان ترويج استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دين پناه غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاتون آبادي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي پي آمدها، موانع و امکان سنجي خصوصي سازي ترويج مي باشد. اين تحقيق از نوع توصيفي-همبستگي مي باشد. کارشناسان استان اصفهان به عنوان جامعه آماري تحقيق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گيري تصادفي ۷۶ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند، که در نهايت ۶۹ پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روايي ابزار پژوهش از طريق اعضاي هيات علمي گروه توسعه روستايي در دانشگاه صنعتي اصفهان و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان به دست آمد. آزمون مقدماتي و اعتبار پرسشنامه از طريق تکميل ۱۵ پرسش نامه به وسيله کارشناسان ترويج در استان يزد به عمل آمد و ضريب اطمينان آلفاي کرونباخ a=0.91 محاسبه شد. نتايج نشان مي دهد که ۱۴٫۵ درصد از پاسخگويان امکان خصوصي سازي را ضعيف و ۵۲٫۲ درصد از پاسخگويان امکان خصوصي سازي را متوسط و ۳۳٫۳ درصد از پاسخگويان امکان خصوصي سازي را قوي بيان کردند. نتايج تحليل واريانس يک طرفه نشان مي دهد که بين ميانگين هاي ميزان امکان خصوصي سازي ترويج در رابطه با سمت شغلي تفاوت معني داري وجود دارد. نتايج همبستگي پيرسون نشان مي دهد که بين تعداد دهستان تحت پوشش کارشناسان و امکان خصوصي سازي ترويج رابطه معني داري وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان مي دهد که، ۶۷ درصد از تغييرات امکان خصوصي سازي ترويج از طريق متغيرهاي سمت شغلي و تعداد دهستان تحت پوشش تبيين مي شود.