مقاله بررسي چالش ها، مسايل و راهکارهاي توسعه منابع طبيعي در استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي چالش ها، مسايل و راهکارهاي توسعه منابع طبيعي در استان مرکزي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چالش ها
مقاله منابع طبيعي
مقاله توسعه بخش کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي ميررحيمي سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: نبئي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در برنامه هاي توسعه كشور، کشاورزي محور توسعه اقتصادي است و بيشترين بهره وري نيروي کار و ارزش افزوده به ازاي هر واحد سرمايه گذاري، اختصاص به بخش کشاورزي دارد. در اين ميان، زيربخش منابع طبيعي به واسطه وابستگي امنيت غذايي کشور به آن مورد توجه ويژه است. اين زيربخش در استان مرکزي با حدود ۱٫۹ ميليون هکتار از جايگاه اقتصادي مهمي برخوردار است، ولي برخي چالش ها و مسايل مانع از بهره برداري کامل از ظرفيت هاي آن شده است. تحقيق حاضر که با هدف شناخت اين چالش ها و مسايل و راهکارهاي مرتفع ساختن آنها صورت گرفته، از نوع توصيفي و همبستگي است. اطلاعات مورد نياز اين پژوهش با استفاده از روش پيمايشي گردآوري شده است و جامعه آماري آن شامل مديران، کارشناسان و مروجين واحدهاي سازماني جنگل، مرتع و آبخيزداري سازمان جهادکشاورزي استان مرکزي است. حجم نمونه کارشناسان و مروجين با استفاده از فرمول کوکران و به صورت تصادفي تعيين گرديده است. مديران نيز به صورت سرشماري تعيين گرديدند، که تعداد آنها ۱۰۱ نفر شد و ابزار اين تحقيق پرسشنامه اي بود. يافته هاي تحقيق نشان داد، که چالش ها و مسايل دروني بيش از چالش ها و مسايل بروني مانع توسعه مطلوب منابع طبيعي استان مرکزي شده است. مهمترين چالش و مساله دروني بهره برداري هاي بي رويه از جنگل ها و مراتع و عدم رعايت زمان مناسب چرا در مراتع و پايين بودن سطح اطلاعات عمومي و فرهنگ مردم و بهره برداران در ارتباط با اهميت و ارزش منابع طبيعي مي باشد. از طرف ديگر، نتايج آزمون تحليل عاملي چالش ها و مسايل توسعه منابع طبيعي نشان مي دهد، که ابهامات و ضعف قوانين و مقررات بهره برداري و فرايند آگاهي رساني ۴۲٫۹ درصد واريانس مشترک بين عامل اول و ساير متغير ها را تبيين کرده و تاثير گذارترين عامل در تبيين چالش ها و مسايل منابع طبيعي استان مرکزي مي باشد.