مقاله بررسي چالش هاي موجود در صنعت گردشگري شهر شيراز در ارتباط با محدوديت مراکز اقامتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي چالش هاي موجود در صنعت گردشگري شهر شيراز در ارتباط با محدوديت مراکز اقامتي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيماي شهر
مقاله گردشگري
مقاله مدل IPA
مقاله مراكز اقامتي
مقاله شهر شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري دمنه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرماني سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي الممالكي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حالي که واژه گردشگري تداعي کننده رونق اقتصادي و توسعه اجتماعي است، ليکن مشاهدات عيني در شهرهاي گردشگرپذير ايران، از جمله شهر شيراز، ذهن را متوجه اين مساله مي کند که انبوه مسافران ساکن در اطراف خيابان ها چه برونداد مثبتي را عايد شهر خواهد کرد. با طرح اين مساله و لزوم توجه به صنعت توريسم به عنوان پربازده ترين صنعت خدماتي در دنيا، پژوهش حاضر به دنبال ريشه يابي و ارايه راهکارهاي عملي براي برخورد با اين معضل شهري است. پارادايم گردشگري پايدار که اخيرا در زمره مفاهيم مورد مطالعه در حوزه توسعه پايدار و گردشگري مطرح شده و در حقيقت نقطه اشتراک اين دو مفهوم است، گردشگري را در جايي منبع خلق ارزش مي داند که ملاحظات انساني، اجتماعي و زيست – محيطي را لحاظ کرده، منبع کسب درآمد باشد. لذا پژوهش حاضر در بستر گردشگري پايدار به بررسي وضعيت گردشگري در شهر شيراز پرداخته است. مطالعه حاضر ابتدا به بررسي تناسب بين گردشگر و تعداد مراکز اقامتي پرداخته و نشان داده است که علي رغم انبوه مسافر، در بسياري از ماه هاي سال مراکز اقامتي زير ظرفيت استاندارد فعاليت مي کنند. در ادامه با طرح فرضيه هايي در زمينه کيفيت مراکز اقامتي و تاثير آن در جلب گردشگران، به بررسي وضعيت کيفيت خدمات در مراکز اقامتي پرداخته است. بدين منظور، پرسشنامه سنجش کيفيت خدمات در صنعت هتل داري تهيه و با روش هاي آماري مرسوم استاندارد گرديد. سپس به نظرسنجي از گردشگران ساکن در مراکز اقامتي بر اساس مدل عملکرد- اهميت (Importance-Performance Analysis) پرداخته شد. جامعه آماري تحقيق را کليه گردشگران داخلي شهر شيراز در مردادماه سال ۱۳۸۸ تشکيل مي دهند که از اين ميان و به وسيله فرمول نمونه گيري کوکران حجم نمونه اي برابر با ۲۹۳ به دست آمد. نتايج تحقيق حاکي از وجود شکاف معنادار بين اهميت و عملکرد مولفه هاي کيفيت در همه ابعاد پرسشنامه است.