مقاله بررسي چندشكلي نواحي اينترون ۱ و ۴ ژن هورمون رشد در مرغ هاي بومي اصفهان و مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي چندشكلي نواحي اينترون ۱ و ۴ ژن هورمون رشد در مرغ هاي بومي اصفهان و مازندران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون رشد
مقاله چندشكلي
مقاله مرغ بومي
مقاله PCR؛ RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: پاكدل عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل خانيان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمون رشد طيور، يك هورمون پلي پپتيدي است كه در بسياري از فعاليتهاي متابوليكي و فيزيولوژيكي نقش دارد. براي بررسي چندشكلي ژن هورمون رشد در جايگاه اينترون ۱ از ۲۱۷ نمونه (۱۲۹ نمونه از اصفهان و ۸۸ نمونه از مازندران) و در جايگاه اينترون ۴ از ۱۳۴ نمونه (۹۱ نمونه از اصفهان و ۴۳ نمونه از مازندران) استفاده گرديد. استخراج DNA، به روش نمكي بهينه يافته انجام شد. كميت و كيفيت DNA استخراج شده به روش اسپكتروفتومتري و ژل آگارز ۸/۰ درصد كنترل شد. با استفاده از دو جفت پرايمر اختصاصي و واكنش زنجيره اي پلي مراز قطعه ۷۷۶ جفت بازي در ناحيه اينترون ۱ و قطعه ۱۱۷۰ جفت بازي در ناحيه اينترون ۴ ژن هورمون رشد تكثير گرديد. قطعات تكثير شده بوسيله آنزيم برشي MspI هضم و محصول هضم بر روي ژل آگارز ۵/۲ درصد الكتروفورز شد. فراواني آللي در ناحيه اينترون ۱ براي آلل هاي M، N و O در جمعيت اصفهان به ترتيب ۶۰/۰، ۲۱/۰ و ۱۹/۰ و در جمعيت مازندران به ترتيب ۲۸/۰، ۰۵/۰ و ۶۷/۰ تعيين شد. فراواني آللي در ناحيه اينترون ۴ نيز براي آلل هاي A، B و C در جمعيت اصفهان به ترتيب ۲۸/۰، ۳۱/۰ و ۴۱/۰ و در جمعيت مازندران به ترتيب ۳۷/۰، ۲۴/۰ و ۳۷/۰ مشاهده شد. علاوه بر آلل هاي مذكور، آلل هاي D و E، هر يك با فراواني ۰۱/۰ فقط در جمعيت مازندران شناسايي شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه نواحي اينترون ۱ و ۴ ژن هورمون رشد در مرغ هاي بومي اصفهان و مازندران از چندشكلي نسبتا بالايي برخوردار هستند.